С 30 млн. лева разширяваме комплексните грижи за семействата, казва в интервю за "Монитор" заместник-министърът на труда и социалната политика

- Г-жо Русинова, в края на 2019 година каква е равносметката ви за програмата „Развитие на човешките ресурси“?


- Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е най-близка до хората. Тя е подкрепяща за децата в ранна детска възраст, семействата, социално уязвими групи, хората с увреждания, възрастните хора, работещите, безработните. За нас е важно, че можем да окажем подкрепа и да променим нечий живот към по-добро.

- Какви са приоритетите ви за следващата година? Къде ще бъдат вложени допълнително средства?

- Комитетът за наблюдение прие и одобри общо 5 нови мерки на стойност 84 млн. лв., които са в подкрепа на политиките на правителството. Образованието е приоритет. Съвместно с МОН работим в посока всички деца да имат равен достъп до образование. Социално уязвимите групи имат най-сериозна нужда от подкрепа. В момента в 66 общини имаме изградени услуги, които комбинират детска градина с лекарски кабинет и предоставяне на консултативни услуги за родителите. Там могат да се извършват и профилактични прегледи. Идеята е да осигурим комплексна грижа за цялото семейство, защото това е най-добрият и ефективен модел. Имаме намерение да разширим подкрепата за реализиране на тези инициативи с 30 милиона лева. Предстои да определим градовете, в които има най-голяма нужда от такъв тип центрове за подкрепа на деца в неравностойно положение, в които да се осъществяват комбинирани дейности. Работим и ще продължаваме да развиваме ранната интервенция и диагностициране в ранна детска възраст на децата с увреждания, за да получат необходимата помощ.

- Достатъчни ли са тези услуги и предвиждат ли се нови за децата в неравностойно положение?


- Идеята е да организираме добра и качествена грижа в цялата страна. Вярвам, че с тези центрове ще изградим модерна грижа за деца и младежи. Някои деца с увреждания трябва да бъдат подкрепяни и след като навършат пълнолетие. Други имат толкова тежки увреждания, че в очите на родителите си те завинаги остават деца. Точно поради тази причина искаме да осигурим наистина качествена грижа. За първи път ще тестваме т.нар. „заместваща грижа“, която майките на децата с увреждания настояваха да се случи и е разписана в Закона за социалните услуги. През 2020 г. се предвижда увеличение на средствата за социални услуги, като най-голямо ще бъде увеличението за услуги от резидентен тип за деца и младежи с тежки увреждания.

- Работите ли в посока превенция на изоставянето на деца?

- Темата за превенцията е много важна за нас. Опитите да се създават провокации с твърдението, че правителството провежда антисемейни политики, са само част от предизборната манипулация през последните месеци. Семействата трябва да се успокоят. Процентът на хората, които подпомагаме с услуги, не е никак малък. Когато се е наложило дете да бъде изведено от семейството, първо се търси вариант то да бъде настанено при роднини.

- Крайна мярка ли е извеждането на деца?

- Абсолютно крайна мярка е. Спекулира се с това извеждане на деца от семейството. Ако съсед иска да ви отмъсти и звънне на социалните със сигнал срещу вас, искам да успокоя, че социалните няма да дойдат и да ви вземат детето. Това са лъжи. Ако детето ви има двойка и вие със строг и назидателен тон му се карате, това няма да е повод да ви вземат детето. Деца се извеждат от семейството, когато животът и здравето им са застрашени, когато има системно насилие. Никога не се извеждат деца поради бедност - това също са спекулации. Ако децата са сериозно неглижирани, тогава могат да бъдат изведени от семейството, но поради липса на средства - не. Ако се наложи извеждане на детето от семейството, първо се търсят роднини, при които да бъде настанено. Ако няма такива, чак тогава се пристъпва към настаняването при приемни родители или в ЦНСТ.

- Отпускате ли финансови средства на семейства в нужда?

- Ако е необходимо, отпускаме финансова помощ. Такава може да се получи до четири пъти в годината.

- Може ли да ни дадете пример как държавата подпомага семейства да не изоставят децата си?

- Ще ви разкажа една история. Това лято имаше едно момиче, почти завършващо училище, от малко населено място. Момичето е родило, без да има брак, и било заклеймено от родителите си. Младият баща се уплашил от отговорността за семейството и също отказал подкрепа. Това момиче в отчаянието си реши да остави детето си в министерството. Това, което ние направихме, бе да настаним момичето в звено „Майка и бебе“, да насочим специалисти, които да работят с нея, за да се успокои и да й покажем как да се грижи за детето си. Същевременно издирихме бащата. Общината осигури на семейството социално жилище, намерихме работа на бащата. За 7-8 месеца успяхме да ги съберем и сега това бебе расте в семейство и се радва на майка и баща.

Тази наша работа остава скрита, защото не искаме да оповестяваме съдбите на хората. Важно е да се знае, че социалните работници не са бездушни. Във всяка система има хора, които работят по-добре за сметка на свои колеги, които не се справят. Затова има съдебни механизми и контрол, имаме и добър вътрешен контрол. В момента социалната сфера има нужда от подкрепа, за да продължи да функционира. Ние все повече ще наблягаме на социалната работа.

- Защо е важен Законът за социалните услуги и какви са спънките пред него? Много протести и организации в социалните мрежи са обединени срещу прилагането му. Какъв е вашият коментар?

- Законът за социалните услуги възникна като сериозен ангажимент на това правителство. Той трябваше да бъде приет заедно със Закона за хората с увреждания, защото ЗХУ урежда ангажимента на държавата за спазване правата на хората с увреждания. Законът за социалните услуги урежда функционирането на резидентните услуги и услугите в общността, а всичко това е важно. Може би, за да спрем страховете на хората, че някой ще отнеме децата им, е необходимо да говорим повече. Протестиращите се захванаха за това, че чрез допълнителни разпоредби променяме Закона за закрила на детето. Какво променяме? Първо, отпада дефиницията „дете в риск“ за дете с увреждане. В XXI век не за всички деца с увреждания има риск родителите им да ги изоставят. Това бе причината да променим тази дефиниция. Нищо друго, свързано със закрилата на детето, не е променено. Вече провеждаме срещи с всички партии в Народното събрание. Целта ни е наистина да изясним сериозно какво и къде е променяно в законодателството. Законът за социалните услуги в рамките на две години бе много консенсусно подготвян. Той бе приет в парламента с единодушие. Временното отлагане, ако бъде прието от парламента, за нас не е отстъпление. То е по-скоро възможност да проведем допълнителни срещи, включително и на регионално ниво, за да успокоим хората и да им кажем, че Законът за социалните услуги няма нищо общо с отнемането на деца. Уверявам всички, че ние не отнемаме деца. Ние работим в подкрепа на семействата. Работим за това всички деца да растат щастливо със собствените си родители. Вредата от публикации и спекулации, свързани с деца и тяхната съдба, е пагубна както за самите семейства с проблеми, така и за хората от социалната система, които могат да им помогнат.

- Какво ще се промени в програмата за приемна грижа през 2021 г., когато минава на държавна издръжка? Приемните родители имаха искания за промяна на трудовите правоотношения. Ще се работи ли в тази насока?


- Приемната грижа е успешен модел за оказване на помощ на деца. От около 10 години държавата инвестира в приемната грижа с европейски средства. Важно е да уточним, че тази грижа не е алтернатива на семейството. Страховете, че едни семейства ще вземат децата на други семейства, са безпочвени – това няма да се случи. Темата за трудовите договори е многократно коментирана с приемните родители. Техният договор е за част от услуга по правоотношение по Закона за закрила на детето. От гледна точка на Кодекса на труда няма характер на трудово правоотношение. Това е специален договор и затова приемните родители получават овъзмездяване. Това ще остане така и след като приемната грижа мине на държавна издръжка. За нас е много жалко обаче, че много трудно приемни семейства се съгласяват да приемат деца с увреждания – това е един от съществените проблеми.

- Има хора, според които приемната грижа е бизнес?

Приемната грижа категорично не е бизнес. И който го твърди, не познава услугата и грубо и нелепо коментира труда и грижата на много хора. Това е временна мярка за деца, чиито родители не могат да полагат грижи за тях. Докато детето е в такава услуга, се работи със семейството така, че то да може да заживее отново с родителите си. Това е услуга, която дава шанс едно дете да живее до възможно най-близката до семейната среда. Приемните родители са хора, които имат потребност да помагат и подкрепят деца, изпаднали в риск. Тази грижа е и близо до народопсихологията на българина, който още от времето на Българското възраждане е давал подслон в семейството си на деца, останали без родители. Затова не мога да позволя една толкова удачно изградена социална услуга, алтернатива на отглеждането на децата в институции, да се дамгосва с етикета, че била бизнес. Ако беше бизнес, всички деца, живеещи в домове, щяха да са в приемна грижа. Днес имаме близо 2000 такива семейства, които ежедневно и ежечасно помагат на деца да живеят в по-сигурна среда.
- Как ще бъде разпределен ресурсът за новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“?

- За нас са много важни преговорите за следващия програмен период. България ще договори около 4 млрд. лв. за новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Повече от 25% от ресурса ще бъде насочен към мерки за социално включване на хора в уязвимо положение. В този смисъл работата по повишаване квалификацията и мотивацията за предоставяне на качествени услуги от социалните работници ще бъде във фокуса ни през идния 7-годишен период.


Визитка:

Магистър по международни икономически отношения в УНСС

Магистър по българска и английска филология

Зам.-министър на труда и социалната политика (март 2012 - март 2013 г.), (ноември 2014 – май 2016 г.)

Министър на труда и социалната политика (май 2016 – 27 януари 2017 г.)

Зам.-министър на труда и социалната политика от май 2017 г. до момента

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Яна Алексиева: Училището е длъжник на децата за изграждането на социални умения

Въпросите за любовта и приятелството идват в онази възраст, в която подрастващите имат нужда и от друг възрастен, казва в интервю за "Монитор" изпълнителният директор на Асоциация „Родители“