Замразяване на заплатите в публичния сектор е сред антикризисните предложения на бизнеса

Замразяване на заплатите в публичния сектор е сред антикризисните предложения на бизнеса

Замразяване на заплатите в публичния сектор на равнището на 2019 г. и редуциране на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани с COVID - 19 , "ваучери за здравна превенция" и преструктуриране на ПРСР с акцент върху малките и дребни стопанства, отглеждащи плодове и зеленчуци в страната и финансиране на мерки за осигуряване на добри санитарни условия за функциониране на пазарите са сред допълнителните антикризисни предложения на работодателски организации.

Сред другите допълнителните предложения на БТПП и на АИКБ са: въвеждане на електронни товарителници, обособяването на логистичните бази като обекти от критичната инфраструктура на страната за времето на настъпващите усложнения от вируса COVID-19 върху нормалния стопански живот.

БТПП предлага разширяване обхвата на лицата, включени в Заповедта на министъра на здравеопазването от 20 март, като се предлага да се добавят и хората, ангажирани в транспортния, логистичния и спедиторския сектор. Това ще създаде условия за по-бързото им преминаване през изградените КПП в районите на отделни населени места, което ще осигури непрекъснатост на веригите за доставки на стоки от/към и на територията на страната.

В областта на туризма от БТПП също предлагат преразглеждане на облекчаване на визовия режим на България с други страни с оглед възстановяване на туристическия сектор, в период когато отпаднат забраните за пътувания, въведени заради опасността от разпространение на коронавируса. От Палата предлагат да се разгледат и възможностите за предоставяне на безлихвени кредити на български физически лица или ваучерна система за хора с ниски доходи за почивка в хотели или други места за настаняване в страната.

В групата на мерки в сферата на насърчаване на туризма на АИКБ предложението за облекчено издаване на визи на основните групи туристи се конкретизира с руски и турски, при пристигането им в България, на място, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията за безопасност. В този пакет от секторни предложения е искането след нормализирането на ситуацията да се проведе масирана маркетингова кампания за представяне на страната като туристическа дестинация, както и да се потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите да пътуват вътре в страната, както и да се осигурят средства за дължимите наеми за неработещи обекти (там, където наемодател са държавата и общините, те да се откажат от наема за срока на извънредното положение).

От АИКБ предлагат и допълване на възможност за предоставяне на "Ваучери за здравна превенция" от страна на работодателите към служители чрез промяна на Наредба 7 от 2003 г. на Министерство на финансите за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна. Предлага се те да са на стойност 720 лв. за един човек на постоянен трудов договор за една календарна година. Срокът за използване на ваучера по предназначение да е 7 дни (минимум срок на престой в хотел в България - във всички сертифицирани по Наредба 04-14 от 9 октомври 2019 г. на Министерство на туризма и Министерство на здравеопазването центрове - медикъл/СПА, СПА , уелнес и таласо. Това според АИКБ ще допринесе за развитието на вътрешния туризъм и преоткриването на България като любима дестинация за почивка; ще има и значително финансово въздействие върху консолидирания държавен бюджет както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Разчети на АИКБ показват, че възстановяването на такава инвестиция се прогнозира да стане за срок от две години - годината на издаване на календарен ваучер и непосредствено следващата.

Според БТПП е необходимо преструктуриране на Програмата за развитие на селските райони с акцент върху малките и дребни стопанства, отглеждащи плодове и зеленчуци в страната и финансиране на мерки за осигуряване на добри санитарни условия за функциониране на пазарите.

За да има равно третиране на всички самоосигуряващи се лица, от БТПП предлагат удължаване на сроковете за подаване на годишни данъчни декларации до 30 юни 2020 г. по чл. 50 и чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО, като съответно срокът за заплащане на дължимия годишен данък за 2019 г. да е до 30 септември 2020 г.

Допълнителните предложения на АИКБ за смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус - COVID-19 са групирани в няколко направления - промени в нормативни актове, приети без консултации в НСТС, мерки от общ характер, мерки в сферата на насърчаване на туризма, мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари, мерки за подкрепа на допълващите образователни дейности, мерки за подкрепа на фиска.

В група от мерки за подкрепа на фиска от АИКБ предлага замразяване на заплатите в публичния сектор на равнището на 2019 г. и редуциране на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани с COVID - 19.

Мерките, свързани с промени в нормативни актове, предложени от АИКБ предвиждат предложения за изменения в Закона за извънредното положение, с които да се промени мярката "60/40" на "60/0" в рамките на същия ресурс. Това означава за периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна държавата да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работник или служител (при съответните критерии), и това да е всичко, което неработещия работникът получава като компенсация. Друго плащане от страна на предприятието с преустановена дейност или непълно работно време да не се дължи, искат от АИКБ. От Асоциацията посочват, че практически финансирането ще бъде насочено основно към предприятия, имащи значителни финансови резерви, а малките и средни предприятия, в които са заети три четвърти от работещите българи, нямащи финансови средства, за да доплатят до нетното възнаграждение на работника (че и осигуровки върху тях), на практика няма да могат да участват в мярката. 344 000 фирми имат спестявания до 1000 лв., а това са именно малките компании с до няколко служители.

От АИКБ предлагат допълнение на Постановление 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.

Предлага се с мотивирано решение ръководителят на управляващият орган да може да прекрати открита процедура чрез подбор при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие, съгласно Закона за защита при бедствия с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици, с изключение на процедури, по които има вече сключени договори с бенефициенти търговски дружества, земеделски производители и организации с нестопанска цел.

В групата на мерките от общ характер отново попадат предложенията за прекратяване на задължението за заплащане на такса "Битови отпадъци" и данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността си, извънредна еднократна безвъзмездна помощ от 1 000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително, за т. нар. независими работещи. От АИКБ изтъкват, че правителството вече обяви подпомагането на артисти в размер на три месечни минимални работни заплати и осигуровките върху тях, като посочват, че в същата степен са засегнати и всички самонаети лица и микропредприятия. По тази причина се предлага същата мярка да бъде разпростряна и към тях. От АИКБ са изготвили финансови разчетите по тази мярка в три сценария - оптимистичен, умерен и песимистичен във връзка с прогнозата за броя предприятия, които ще останат да работят в деня на вдигане на извънредното положение (наричан за краткост Ден "Д"). Според оптимистична прогноза, базира на общ брой микрофирми с наети между 0 и 9 души - 317 834 броя, общият брой на неработещите фирми към деня "Д" - 170 995 броя (53,8 на сто), се предвижда необходими средства за еднократно подпомагане да са в размер на 170 995 000 лева. При умерената прогноза, при която общият брой на неработещи фирми към деня "Д" ще е 243 354 броя (76,6 на сто), необходими средства ще са 243 354 000 лева. При песимистична прогноза с общ брой на неработещите фирми към деня "Д" - 277 798 броя (87,40 на сто) парите за еднократно подпомагане възлизат на 277 798 000 лева.

Сред мерките от общ характер е и предложението за експресно подпомагане (финансово или материално) за санитарно-хигиенни мероприятия и осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на трудов договор преди обявяването на извънредното положение.

В тази пакет от мерки е настояването на АИКБ още отсега да започне разработване на Програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките, които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение.

Мерките за подкрепа на допълващите образователни дейности на АИКБ отново предлага преразглеждане на Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 на ПМС 55 от 30 март, като целта е да се включат в обхвата му частните фирми в сектора на други/помощни дейности в образованието (код 85.4, 85.5 и 85.6), в частност - центрове за професионално обучение; детски центрове; занимални; школи; спортни, културни и артистични дейности с деца и младежи и др.

Синдикатите също предлагат допълнителни мерки, насочени към най-уязвимите групи по време на кризата.

КНСБ предлага минималното обезщетение за безработица да е трайно 60 на сто от минималната работна заплата (или 366 лв. месечно, съответно 17 лв. дневно обезщетение вместо 9 лв. сега). Изчисленията на синдиката показват, че за целта ще са необходими допълнително 60,5 млн. лв.

КНСБ настоява още да се отмени нормата, според която при повторно изпадане в безработица в рамките на 36 месеца след предходно реализирано право се получава минимално обезщетение за 4 месеца. Обезщетението в тези случай трябва да се изчислява по общия ред, като единственото условие би трябвало да е общото изискване - 12 месеца осигуряване през последните 18 преди настъпване на риск.

КНСБ предлага да се позволи на всички самоосигуряващи се, които декларират желание, задължителните осигурителни вноски за периода на извънредното положение да не се изплащат, а това задължение да се пренесе и да се изпълнява след отмяната му и до края на годината.

Самоосигуряващите се, които са и работодатели, да могат да се възползват от мярката 60/40 по отношение на работниците си.

Самоосигуряващите се на минималния осигурителен доход - до 610 лв. включително (земеделски и тютюнопроизводители) да имат право да получат за времето на извънредното положение по 60 на сто от съответния за тях и деклариран минимален осигурителен доход, предлагат от КНСБ.

Според общодостъпните данни, осигурени на 610 лв. са 187 561 лица., а на суми под тази - 46 253. На тази база изчисленията показват, че цялата сума, необходима за подкрепа на самоосигуряващите се за времето на извънредното положение, ще възлезе на максимум 160,6 млн. лв. при условие, че нито едно лице не е декларирало прекратяване на дейност, смятат от КНСБ.

КНСБ предлага подкрепата за самоосигуряващите се да е насочена към тези, които в декларациите си по ЗДДФЛ са декларирали доход през 2019 г. в рамките на до размера на минималния осигурителен доход, прилаган за тях през настоящата година. Точно колко хора може да обхване мярката, ще зависи от данните на ресорните институции за това върху какви доходи са платени данъци през миналата година, отбелязват от синдиката.
За хората, уволнени във времето на извънредното положение, които нямат право на обезщетение за безработица, КНСБ предлага натурална помощ с ваучери за храна на стойност линията на бедност, които да им бъдат предоставени за периода на извънредното положение. Кандидатстването трябва да е лично пред АСП и допускът да е на база декларация за отсъствие на трудов доход, доход от собственост и доход от обезщетение за съответния период.

От първия ден на извънредното положение от КТ "Подкрепа" предлагат варианта за компенсации :100 процента за заплати до 800 лв., 80 процента за заплати до 1500 лв., 60 на сто за заплати до 2500 лв. От КТ "Подкрепа" предлагат и друг вариант отново с намаляващ процент спрямо възнагражденията, в който ще могат да се включат и работещите в малки и средни фирми.

Предложението е фонд "Безработица" да изплаща обезщетение в размер 80 процента от трудовото възнаграждение. Като долната граница е 80 на сто от минималната работна заплата, а горната граница е не повече от 60 на сто от максималния осигурителен доход.
От КТ "Подкрепа" настояват да не се отваря възможност за нови, необосновани уволнения чрез заобикаляне на законови защити като защитата за майки на малки деца, хора с увреждания, синдикални членове.

От синдиката отново искат въвеждане на специален отпуск за някои групи работещи като майки на деца до 12-годишна възраст, които в момента нямат друг вариант освен да използват наличния си платен отпуск, който вече свършва. КТ "Подкрепа" смята, че помощта за родителите в неплатен отпуск, е крайно недостатъчна.

Според КТ "Подкрепа" отлагането на плащането на данъци трябва да важи и за самоосигуряващите се. "Те нито се считат за работници, нито са бизнес, поради което техните нужди са неглижирани, а задълженията им остават непропорционално високи", смятат от Конфедерацията.

От КТ "Подкрепа" смятат, че системата за социално подпомагане категорично не може да гарантира оцеляването на българските граждани. Гарантираният минимален доход е едва 75 лв., а изискванията за получаването му са достъпни само за хора без никакви приходи.
КТ "Подкрепа " иска на всяко домакинство да бъде гарантиран минимален размер средства, с които да може да се изхранва по време на наложените ограничения. Алтернативен вариант е ежеседмичното, безвъзмездно предоставяне на базови хранителни продукти.

Министърът на финансите Владислав Горанов ще представи утре - 21 април, финансовите инструменти с публичен ресурс за справяне с икономическите последствия от COVID-19. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Пресконференцията ще започне в 11.00 часа в Министерския съвет.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.