ВСС прие указания как да работят съдилищата след 13 май

ВСС прие указания как да работят съдилищата след 13 май

 Съдийската колегия на ВСС прие пакет от подробни указания как ще работят съдилищата след отпадането на извънредното положение на 13 май. Това стана след 8 часа бурни дебати.

В началото на заседанието стана ясно, че 8 от кадровиците на Темида са направили проект на мерките, след като са провели видеоконферентно обсъждане с председателите на апелативните съдилища в страната. Със същата задача беше натоварена и работна група, в която влизаха председателят на ВКС Лозан Панов, Атанаска Дишева и Олга Керелска. Някои от предложенията на двете групи бяха еднакви, други се различаваха.

В крайна сметка кадровиците решиха: В съдебните сгради ще се разрешава

достъп на работещите там и на участниците в дела

насрочени за конкретния ден, при следните условия:

- Достъп от един вход за участниците в процеса и адвокатите /ако има възможност/;

- Еднопосочно качване и слизане по етажите в сградата /ако има възможност/;

- Допускане на участниците в процесите непосредствено преди започване на конкретното дело; Може да се допуснат и участниците в следващите максимум две дела в едно заседание, когато е възможно да се спази разстояние съгласно актуалните изисквания на здравните органи между лицата и коридорите на съдилищата са с постоянно проветряване;

- Изчакване пред съдебните сгради в случаите, когато е невъзможно да се спази разстояниe от съгласно актуалните изисквания на здравните органи между лицата, както и когато коридорите на съдилищата не са с постоянно проветряване;

- Дезинфекция на входовете при влизане;

- Допускане на адвокати и страни за справки в деловодства, регистратури, Бюро съдимост и други служби при спазване на дистанция от съгласно актуалните изисквания при влизане в сградата и пред помещенията;

Всички влизащи в съдебните сгради трябва да носят маски и ръкавици (в случай че нямат, да бъдат осигурени и налични на входа).

Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише“. В големите съдилища може да се организира повече от едно гише или да се отвори по едно гише в деловодство по отделения, които да работят с граждани и адвокати при спазване на всички възможни мерки- изградени плексигласови или стъклени прегради, маски, ръкавици, дезинфектанти и др.

В деловодствата и помещенията, определени от председателите на съдилищата за работа с граждани и адвокати, в зависимост от големината им, да се допуска влизане на не повече от 1 или 2 човека и при спазване на допустимото разстояние. Да се приберат от коридорите на съдилищата всички пейки, бюра, столове и др. подобни. В сградите, в които това не е възможно, да се ограничи чрез ленти  или друг подходящ начин забраната за ползването им. Да не се допуска по делата публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства. Да бъде публично обявен (когато това е възможно) съдебният протокол от проведеното заседание.

Наред с дезинфектиране на всички помещения в съдебните сгради, ползвани от органите на съдебна власт, да се дезинфектират и конвойните помещения, както и помещенията на съдебната охрана. При наличие на банков офис, наемателят следва да извършва дезинфекция на наетите помещения за собствена сметка.

Достъп до съдебните зали

Призованите лица за насрочените за деня дела следва да се допускат и да изчакват по посочения по-горе ред, а именно:

а/ Изчакване пред съдебните сграда в случаите, когато е невъзможно да се спази разстоянието, определено от здравните власти, между лицата, както и, когато коридорите на съдилищата не са с постоянно проветряване;

б/ Може да се допуснат участниците в непосредствено предстоящото и в следващите максимум две дела в едно заседание, когато е възможно да се спази разстоянието, определено от здравните власти, между лицата и коридорите на съдилищата са с постоянно проветряване;

В съдебните зали да влизат само участниците - страни и адвокати в конкретното производство. В зависимост от възможностите на всеки съд, вещите лица по делата е препоръчително да изчакват извън съдебните сгради или залите до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградите.  Организацията, редът и мястото за изчакване по делата, както и координацията по изпълнението и спазването им, следва да се разпоредят от административните ръководители на органите на съдебна власт, на които е възложено управлението на съдебните сгради при съгласуване със съответните ръководители  на ОЗ “Съдебна охрана“. Когато в една съдебна палата има повече от един орган на съдебна власт, организацията, редът и мястото за изчакване по делата и посещения на службите, следва да се съгласуват между всички административни ръководители на органите на съдебна власт, вкл. прокурорите и се спазват от всички.

Ограничаването на публичността на съдебните процеси следва да се компенсирана чрез

по-активна дейност на служителите „връзки с обществеността“

които е необходимо да представят на интернет страниците на съдилищата и на медиите подробна информация за интересуващите обществеността дела. Делата да се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал помежду им /напр. 20 мин. или 30 мин./  като се има предвид, че е необходимо залите да бъдат проветрявани и дезинфекцирани. Преценката за времевия интервал е на решаващият съд. 

Разглеждането на всички дела може да бъде организирано чрез видеоконферентна връзка, в т.ч. чрез интернет приложения, до отпадане на всички мерки и опасността, обявени за Република България по повод застращаващото живота и здравето заболяване COVID-19. Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и административният ръководител на съда, за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка, за период след отпадане на опасността от заболяването. /Например: делото е с над 20 подсъдими и защитници, и няма възможност те да бъдат разположени на безопасно разстояние един от друг в залата. Съдът не разполага с друга по-голяма/. Въвежда се електронен регистър, в който административните ръководители се задължават да отразяват тези дела. В регистъра се посочва номера на делото, съдията-докладчик, причина за отсрочване, дата на насрочване.

Справка от регистрите на съдилищата за отложените по обективни причини дела да се изпраща на Съдийската колегия на ВСС ежемесечно. При изготвяне на справки във връзка с атестации, участия в конкурси, повишаване в ранг и др. за дейността на съдиите, данните от регистъра следва да се отбелязват в справките на отделен ред и не следва да се отчитат в ущърб на съдията.

Членовете на Съдийската колегия на ВСС взеха предвид и, че съдебните заседания към 14.05 и вероятно месеци занапред са насрочени с обичайния темп на работа - през 10 минути, а понякога и по няколко дела в един и същи час, като предлагат на кадровиците да укажат на административните ръководители и съдиите да преценят възможността за разглеждане на всички насрочени вече дела в едно заседание съобразно мерките по настоящото решение. В случай, че не е възможно провеждане съобразно мерките за безопасност или съдебното заседание не може да бъде проведено в предварително определената времева рамка, следва със знанието на административните ръководители да предприемат действия за отсрочване или при забава- да уведомят служителите на съдебна охрана на входа, отговорни за пропускателния режим, за възможна забава в определен график за деня. В случай, че дело или дела се отсрочват от графика за съответния ден, на надлежно призованите страни следва да се съобщи незабавно, а при предвидимо закъснение в графика, съдът следва непосредствено преди заседанието да обяви приблизителния час на разглеждане на отделните дела и да ги разгледа в него.

Съдиите следва да имат предвид, че към 14.05.2020 г. и до нормализиране на работата по графиците, вероятността за забава, поради което и за струпване на хора пред съдилищата или съдебните зали, ще съществува по почти всички графици на насрочени дела, поради което следва да проявят отговорно отношение и своевременно да прегледат графиците си с насрочени дела.

Решено бе още съдиите да не насрочват по няколко дела в един и същи час занапред, както и да насрочват по-малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им, като да се възложи на административните ръководители да осъществяват контрол по насрочване на делата за едно съдебно заседание с цел предовратяване на всякакви опасности от зараза за съдии, прокурори, адвокати, служители и участници в процесите.

Работата на деловодствата

Запазва се организацията на административната дейност, свързана с  приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише“. В големите съдилища може да се организира повече от едно гише или да се отвори по едно гише по отделения, които да работят с граждани и адвокати при спазване на всички мерки-изградени плексигласови или стъклени прегради, маски, ръкавици, дезинфектанти и др. и минимален брой служители. По възможност, да се запази досегашният ред по дежурства. В службите/деловодствата и помещенията, определени от председателите на съдилищата за работещи с граждани и адвокати, да се допуска влизане на не повече от 1 или 2, в зависимост от големината на помещенията и при спазване на разстояние, определено от властите, между допуснатите. /Напр. Възможно е да има една обща регистратура, на която се входират и получават  всички видове книжа- подходящо е за по-малките съдилища; Възможно е да има няколко гишета- 1 регистратура, 1 за гражданско отделение, 1 за търговско, 1 за наказателно. Досег с граждани да има един служител. Останалите по графика- обработват./

В адвокатските стаи ще се допускат адвокати и страни при спазване на определеното разстояние между масите, на които се четат дела. След всеки да се дезинфектира с препарати. С оглед опазване здравето на всички работещи в съдебните сгради и това на посещаващите ги, деловодствата ще работят с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 9.00 -12.00ч., след обяд 14,00-17.00ч. През времето от 08.00 до 09.00ч. и от 12.00 до 14.00ч. ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Решено бе режимът да се прилага и за Бюрата за съдимост, и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.

Службите на общата администрация ще работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати по работен график, определен от председателите на съдилищата. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания ще се организират при възможност по банков път, при невъзможност- в определен/и ден/дни от месеца.

Подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път.

Информация по електронен път или по телефон.

Съдебни книжа, подписани чрез квалифициран електронен подпис, могат да се подават чрез ЕПЕП или на обявеният от всеки съд електронен адрес/електронни адреси, като ще се укаже на председателите на съдилищата да организират изпращането на съдебни книжа по електронен път на заявените от страните и/или техните представители електронни адреси.

Председателите на съдилищата трябва при възможност да организират и начина на работа с вещите лица по електронен път: получаването от вещи лица по електронен път на необходимите за изготвяне на експертиза книжа, както и входиране на  готовите експертизи по електронен път.

Призоваването

При възможност, призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза. Aдминистративните ръководители да проведат срещи с Адвокатските съвети по места, банки, застрахователни дружества, дружествата, предлагащи комунални услуги, общини и държавни институции за съдействие относно необходимостта от размяна на книжа със съда, включително получаване на съобщения и призовки, по електронен път.

Съдийската колегия ще се ангажира със задължението да изпрати писма до Висшия адвокатски съвет, до централните управителни органи на българските банки и застрахователни дружества и на дружествата, предлагащи комунални услуги, относно необходимостта от съдействие за създаване на възможност за размяна на книжа и съобщения със съдилищата по електронен път /вкл.чрез регистрация в ЕПЕП и системата за електронно призоваване/. Ще се отправи искане до Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване на достъп на съдилищата до Системата за сигурно електронно връчване за изпращане и получаване на призовки и документи чрез системата до регистрираните в нея публични органи, физически и юридически лица.

Електронните услуги

Идеята е още на председателите на съдилищата да се укаже да поставят на интернет страниците си каталог на всички електронни услуги, които се извършват в съдилищата, както и актуалните електронни адреси.

На Комисия „Съдебна администрация“ при СК на ВСС ще се възложи да проучи необходимостта от осигуряване на нови щатни бройки за съдебни служители, които да обезпечат дейностите по създаване на електронни копия на  делата в софийските съдилища във връзка с работата на Единния портал за електронно правосъдие., a на Комисията “Професионална квалификация и информационни технологии“ и “Бюджет и финанси” да предприемат съответните действия за осигуряване на необходимата техника за създаване на електронни копия на делата /скенери от ново поколение и др./ с оглед изискванията на чл.360ж и чл.360з от Закона за съдебната власт.

КПКИТ ще организира в спешен порядък синхронизиране на работата на системата за електронно призоваване със стандартите на Р/ЕС/№910/2014 на Европейския парламент и Съвета, уреждащ електронното връчване на документи и електронната идентификация /timestamp service/, както и за надграждане на системата чрез въвеждане на функционални промени, които да осигурят сигурното електронно призоваване, както и ще организира за периода до въвеждане на ЕИСС оторизиран достъп на съдиите до електронните копия на съдебните дела в ЕПЕП.

Работата на призовкарите

Членовете на ВСС се обединиха още, че ще се обединят службите за връчване на призовки и съобщения на Районните, Окръжните и/или Административните съдилища, които се намират в една сграда, за да се спести посещението на едни и същи зони и адреси от няколко призовкари.

Конкретната организация по разделяне или обединяване на части от населени места, или по друг подходящ начин, е задължение на съдебните администратори и административните секретари. Призовкарите да бъдат снабдявани ежедневно с необходимия брой висококачествени маски, ръкавици, предпазни шлемове и др.подходящи средства за безопасно извършване на дейността им. Административните ръководители и съдебните администратори, респективно административните секретари на съдилищата да създадат организация за ежедневно връчване на възможен брой призовки и съобщения и по преценка - по приоритети.

Служебните автомобили на съдилищата могат да се ползват за връчване на съдебни книжа, по преценка на административните ръководители. Тези автомобили, които не са необходими на органи на съдебна власт и председателите на съдилищата са изразили становище за предоставянето им, да се предадат за ползване, свързано с разноса на съдебни книжа, на софийските съдилища.

Възлага се на Комисия „Бюджет и финанси“ да извърши разпределение на свободните автомобили съобразно заявените от софийските съдилища нужди и при установени такива, да предприеме действия за прехвърляне на автомобилите.

В квартали на градове и села, с компактно население на болни от COVID-19 или под карантина, установено от здравните власти, да не се връчват съдебни книжа до отпадане на обективната причина. В случай, че кметски наместник посещава квартала или селото по друг повод, да се извърши връчване чрез него, при възможност.

Работа на пресслужбите на съдилищата

Служителите „връзки с обществеността“ в съдилищата да подготвят ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти заявяват интерес. Публичността на проведените съдебни заседания (при наличие на медиен интерес) да бъде осигурена чрез нарочно изявление на ПР или друг служител- непосредствено след приключване на съдебното заседание. Служителите „връзки с обществеността“ да предоставят на журналистите телефон за постоянна връзка и електронен адрес за кореспонденция.

Възлага се на председателите на съдилищата, заедно със служителите „връзки с обществеността“ да организират медийни кампании за насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съдилищата, както и заедно със служителите „връзки с обществеността“ да организират кампании за информиране  на обществото относно: начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата; движението на делата, което ще се случва по-бавно от обичайното предвид натрупаната работа и съобразяване със задължителните предписания за безопасност; намаления състав; необходимото по-дълго време за провеждане на съдебно заседание; комуникацията със съда; взаимната необходимост от разбиране и търпение с цел запазване живота и здравето на всички- граждани, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, магистрати и съдебни служители.

Съдебните служители

Съдийската колегия oбявява на административните ръководители на съдилищата, че съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в график, не са задължени да присъстват физически в сградата на съда, както и да им укаже, че следва да продължат организацията за работа на съдиите дистанционно.

Административните ръководители, при възможност, да не увеличават ежедневния брой на присъстващи съдии в съдилищата и, ако е необходимо да променят заседателните дни. /Например: Ако през тази седмица по график работят 10 съдии плюс дежурните, да не се увеличава броят им, а заседателните дни- вместо 1, да са 2 или колкото са нужни. През следващата седмица са други десет на работа плюс други дежурни, а тези, които са били в предходната работят дистанционно. Или други варианти- днес работят 10 съдии по един в кабинет, утре- другите 10 по един в кабинет и така се редуват; Или тази седмица заседават само граждански съдии, следващата – само търговски и т.н. Но във всеки случай, при възможност, по 1 в кабинет или, ако помещенията са големи, на достатъчно разстояние един от друг, с възможност за проветряване и дезинфекция/.

Председателите също така да продължат с изготвянето на график на работа на съдиите и съдебните служители в съда при възможност със запазване на същия брой, като след 15 юни 2020г. се подходи към поетапно минимално и съобразено с обстановката в съответния регион разширяване на състава, но винаги при ротация на групите съдии и служители, до момента, в който Националният оперативен щаб и Правителството на България обявят, че опасността от зараза с COVID-19 e отминала.

При изготвяне на графиците за периода 13.05.2020г. до 15.06.2020г.- за съдилищата, в които още няма такива, а за съдилищата, в които има такива- да се прецени възможността за разглеждане на всички насрочени дела, да се съобразява следното относно съдиите и служителите, които са повече от двама в едно помещение:

- В кабинетите на съдиите да работят не повече от 2 и то само, ако е възможно осигуряване на разстояние между тях и наличие на възможност за проветряване /помещения с прозорци/ и постоянна дезинфекция;

- В службите, деловодствата и канцелариите да работят толкова служители, колкото е възможно при спазване на разстояние между тях и при наличие на възможност за проветряване /помещения с прозорци/ и постоянна дезинфекция.

Съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, поради това не са в съда, ще бъдат задължени да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост, в периода от 13.05.2020г. до 15.06.2020г. и/или до отпадане на риска от заразата  с COVID-19. За съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и не са в графика за деня, административният ръководител да продължи да изготвя и представя на СК на ВСС относно съдиите, а съдебният администратор- на председателя на съда относно съдебните служители,  справка за свършената работа през текущия месец.

Aдминистративните ръководители трябва да насърчат съдиите и служителите да се включат в дистанционни обучения, организирани от НИП, от административния ръководител на съда или други квалификационни  формати. В съдилищата, в които това е възможно, в графика за работа в деловодствата и/или в обработката на делата, да бъдат включени и съдебните секретари, при същите условия. Редът и начинът на организация на работата на общата администрация се възлага на административните ръководители.

Сроковете за разглеждане и решаване на делата

Съдийската колегия на ВСС ще уведоми ИВСС, че вследствие решенията на СК от м.март и м.април 2020г. относно наложените мерки по време на извънредното положение в съдилищата и приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020г., както и предвид създадената след отмяната на извънредното положение организация за стриктно спазване на предписаните мерки от министъра на здравеопазването за недопускане струпване на хора с цел опазване живота и здравето им, производствата по делата се движат с по-бавни темпове и ще приключват- голяма част от тях, извън тримесечните инструктивни срокове, както и че поради забраната по Решенията от 15-16.03.2020г. на СК на ВСС за вписване на изготвени съдебни актове, част от тях, макар и изготвени в срок, са вписани по-късно, поради което съществуват разминавания между датите, посочени в съдебния акт и датите на вписване в срочните книги и деловодните програми.

Идеята е тези обстоятелства да се вземат предвид при извършване на бъдещи проверки в съдилищата, както и  се има предвид, че това положение ще продължи и занапред, докато съдилищата работят в условията на стриктно спазване на мерките и действията по време на извънредно положение и преодоловяне на последиците след отмяната му.

И КАК, и атестационните комисии ще бъде уведомени, че разгледаните и постановени съдебни актове по време на действието на мерките в извънредното положение и в срок минимум до края на календарната година, които са извън тримесечните инструктивни срокове, не следва да се отчитат в ущърб на съдиите. Тези дела следва да се отразяват отделно в справките, изготвяни по повод атестации, конкурси, повишаване в ранг и при необходимост от оценяване работата на съдиите.

Няма да се променя методологията на съдебната статистика, като за настоящата година СК обявява, че няма да отчита като верен показателят за срочност на правораздаването.

Мерките за безопасност

Да се поставят автоматични дезинфектатори на входовете на съдебните сгради, вкл.на служебни, ако има такива. Да бъдат поставени дезинфектанти във всички посещавани помещения в съдебните сгради, вкл. конвойните помещения.  В общодостъпните помещения в съдебните сгради, вкл. в съдебни зали да се поставят, по възможност, предпазни прегради и задължително дезинфектанти. Да не се ползват, по възможност, асансьорите в съдебните сгради, а ако това не е възможно - да се обезпечат с предпазни материали. Дезинфекцията и последващото проветряване на всички работни помещения да се извършва без присъствие на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани, във времето по предварително обявения график, а на съдебните зали - между делата в заседанието или съобразно разпорежданията на председателите на съдебните състави.

С цел неотлагане на делата, да се осигурят допълнителни предпазни средства - маски и ръкавици, които да бъдат поставени до входовете, за явяващите се в открито съдебно заседание граждани без необходими такива. Допълнителните  предпазни средства да се закупуват от всички органи на съдебна власт в една сграда.

Административните ръководители трябва да осигурят възможността, включително финансова, за тестването чрез PCR-тестове поне веднъж месечно за заразяване с COVID-19 на призовкарите и служителите на регистратурата и/или на „едното гише“ във всеки орган на съдебна власт. Те трябва да закупят озонатори за дезинфекция на въздух и повърхности, които поставени в съдебните зали и в коридорите, обезпечават стерилизацията на въздуха и на повърхностите. /Лимитите ще бъдат посочени допълнително от КБФ/.

Стопанисващите съдебните сгради може да сключат договор с фирма, която да осигурява професионална дезинфекция на цялата сграда постоянно, вкл.общите части и входовете, след одобрение от КБФ.

Административните ръководители на органите на съдебна власт, които се помещават в една сграда, следва да изготвят график за почистване, разпределен между чистачите на съответните органи на съдебна власт-по отношение на помещенията на съответния ОСВ и почистващата фирма-по отношение на всички общи части, общодостъпни помещения , съдебни зали и сервизни помещения, така че да се осигури възможност за цялостна дезинфекция през целия работен ден и почистване след приключването му.

Да се закупят безконтактни кошове или такива за еднократна употреба за изхвърляне на използваните предпазни средства.

Решено бе още на Комисия „Бюджет и финанси“ да бъде възложено: да изготви и предложи на Пленума на ВСС разпределение на предварителен бюджет по ОСВ за изпълнение на предписанията за закупуване на необходимите за функционирането на съдилищата и работата на магистрати и съдебни служители предпазващи средства- предпазни прегради, шлемове, маски, ръкавици, дезинфектанти, кошове и др., както и относно средства за сключване на договори за дезинфекция.

Електронно призоваване

Да се изпратят до Министерство на правосъдието и Народното събрание предложения за въвеждане на задължително електронно призоваване за определен обхват субекти /държавни институции и общини, адвокати, кредитни и финансови институции, застрахователни дружества, търговци, предоставящи комунални услуги/, като се възлага на Комисия по правни въпроси на ВСС да изготви в съответствие с предложенията за законодателни изменения в областта на задължителното електронно призоваване предложения за изменение и допълнение на издадените от ВСС подзаконови нормативни актове /Правилник за администрацията на съдилищата, Наредба №6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма/.

Процесуални действия чрез електронна видеовръзка

Да се изготвят предложения за допълнения и изменения в процесуалните закони, регламентиращи използването на електронна видео-връзка като редовен способ за провеждане на разпит на свидетели, обвиняеми и подсъдими, изслушване на вещи лица и страни по делата. Да се изготвят предложения за допълнения и измененя в процесуалните закони, регламентиращи провеждането на открити/закрити съдебни заседания чрез електронна видео-връзка.

По отношение на усъвършенстване на законовата уредба на процесуалните действия на съда и страните по делата:

Да се изпрати писмо до Комисия по правни въпроси при Народното събрание на РБългария с молба да бъде ускорено разглеждането на изпратените от СК на ВСС с решение от 28 януари 2020г. предложения за изменения в ГПК, ЗВ и ЗЕ. С тези предложения се цели разширяване на хипотезите за разглеждане на делата в закрито съдебно заседание, с което се постига не само ускоряване на съдебния процес, но и осигуряване на безопасни условия за труд в условията на пандемия. 

Последните идеи за законодателни промени ще бъдат обсъдени по същество на отделно заседание от Съдийската колегия.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.