Според отчета на НЗОК за 2019, болните с редки заболявания се увеличават

Според отчета на НЗОК за 2019, болните с редки заболявания се увеличават

Тенденцията за ръст на средствата за лекарства се запазва

Ръст в  броят на болните с редки заболявания е отчетен в годишния доклад на НЗОК за изминалата година. Забелязва се тенденция за увеличаване на лицата над 65 г. за сметка на тези под 18 г. и до 65 г.. които ползват медицинска помощ за сметка на здравната каса. Това става ясно от приетото в Министерски съвет Решение за одобряване на годишните отчети за дейността и за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2019 г.

Дейността на НЗОК през 2019 г. е подчинена на правилното използване на обществените средства. По този начин е осигурена предвидима финансова среда и са създадени условия за изпълнение на финансовите ангажименти на институцията в национален и в международен аспект, се посочва още в отчета.

В документа е отбелязано, че търсенето на лекарствена терапия, води до ръст на разходите за лекарства, които НЗОК заплаща. Причина е и разширяването на достъпа на пациентите до иновативни лекарствени терапии.

Превантивната роля на извършената през 2019 г. контролна дейност, предимно посредством внезапни проверки, е оказала положително въздействие върху системата, изразено в по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки и на изискванията за подобряване качеството на оказаната медицинска помощ, както и на воденето на документацията и организацията на работа в лечебните заведения, става ясно още от годишния доклад.

Направеният анализ на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели продължава тревожната тенденция от предходните отчетни периоди към непрекъснато нарастване на необходимия финансов ресурс. Проведените преговори за отстъпки от стойността на скъпоструваща медикаментозна терапия, заплащана от НЗОК, и през 2019 г. дава възможност за възстановяване на значителни суми, става ясно още от отчета. Увеличението на тези разходи според отчета отразява реално съществуващите процеси в страната - демографската структура и тенденцията към увеличаване на продължителността на живот, които логично обуславят нарастването на броя пациенти с едно и повече заболявания.

В областта на координацията на системите за социална сигурност през отчетния период е регистрирано високо ниво на удовлетвореност на гражданите, както и тенденция на относително запазване нивото на броя на случаите на отправени искания за планово лечение в друга държава-членка. Отчетът съдържа анализ на потреблението на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, както и информация относно извършването на дейностите, предоставени в компетентност на НЗОК в резултат на закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и на преустановяване дейността на Комисията за лечение в чужбина към министъра на здравеопазването през месец март 2019 г.

В годишния отчет за изпълнението на бюджета на касата се посочва, че със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. (ЗБНЗОК) са одобрени приходи и трансфери - всичко в размер на 4 299 603 хил. лв.

 

 

През годината с решение на НС на НЗОК и по реда на § 1 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБНЗОК за 2019 г., средствата са увеличени общо с 84 873,4 хил. лв., в т.ч.:

- увеличение със 72 873,4 хил. лв. на основание §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г. и

- увеличение с 12 000 хил. лв. на основание § 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г.

В резултат на промените годишният план е в размер на 4 384 476,6 хил. лв. Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2019 г. възлиза на 4 396 527,5 хил. лв. В сравнение със същия период на 2018 г. се отчита ръст от 448 457,8 хил. лв. или с 11,2 %, което се дължи основно на увеличения размер на здравносигурителните приходи през 2019 г. Със ЗБНЗОК за 2019 г. за разходи и трансфери - всичко са одобрени средства в размер на 4 350 003 хил. лв., които са увеличени през годината с 84 873,4 хил. лв. Разходите по ЗБНЗОК за 2019 г. са в размер на 4 344 945 хил. лв. През годината, на основание §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г., НС на НЗОК разпредели 72 873,4 хил. лв. от преизпълнението на приходите за здравноосигурителни плащания. Към 31.12.2019 г. са разходвани 4 428 142,4 хил. лв. В сравнение с 2018 г. се отчита увеличение на разходите с 495 621,3 хил. лв. Разпределението на отчетените здравноосигурителни плащания в размер на 4 315 700, 3 хил. лв. по видове е следното:

- за първична извънболнична медицинска помощ - 226 436,6 хил. лв., или 5,3 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)

- 250 222,9 хил. лв., или 5,8 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за дентална помощ- 164 573,1 хил. лв. или 3,8% от всички здравноосигурителни плащания;

 - за медико-диагностична дейност - 89 724,1 хил. лв. или 2.1% от всички здравноосигурителни плащания;

- за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, общо 1 144 124,8 хил. лв. или 26,5 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 105 657,0 хил. лв., или 2,4% от всички здравноосигурителни плащания;

 - за болнична медицински помощ - изплатени са 2 075 560,6 хил. лв. или 48,1% от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо 2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 193 670,1 хил. лв., или с 10,3%.

 - други здравноосигурителни плащания - за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност

 Изплатени са 259 401,2 хил. лв., или 6% от всички здравноосигурителни плащания. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК. Съгласно ЗБНЗОК за 2019 г. бюджетът на НЗОК за 2019 г. е приет с отрицателно бюджетно салдо в размер на 50 400 хил. лв. В резултат на отчетените към 31.12.2019 г. разходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 433 563,5 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 396 527,5 хил. лв. се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 37 036 хил. лв.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.