Проф. Паскал Желязков, БАБХ: С 60% намаляха огнищата на АЧС през 2020-а

Проф. Паскал Желязков, БАБХ: С 60% намаляха огнищата на АЧС през 2020-а

  • Бизнесът осъзнава отговорността си в борбата с пандемиите
  • Ветеринарите са важна част от осигуряването на продоволствената сигурност

- Проф. Желязков, как пандемията от коронавируса се отрази на работата на БАБХ?

- COVID-19 е непреодолимият фактор, който даде своето отражение върху човечеството и всички аспекти на живия живот. Разбрахме, че за да бъдем здрави, трябва да се върнем към едно изконно правило, че здравето минава първо през хигиената и после през мисълта, че пазейки себе си, пазиш и другите.

Отражението на пандемията в работата на БАБХ се вижда най-добре през призмата на резултатите. БАБХ беше там, където й е мястото - на терен, на проверки, в лабораториите, като гарант, че прехраната и здравето на хората са на първо място. Нито за ден колегите ветеринарни лекари, специалисти по растителна защита, инспектори, дори администрацията не си позволиха да загърбят задълженията си.

Защото това гражданите да получат безопасна и качествена храна, да бъдат извършени, и то навреме профилактиката при животните, контролът върху растителнозащитните мероприятия и опазването на пчелите, както и не на последно място изпитването на пробите в нашите лаборатории без забавяне са в основата на продоволствената сигурност. Особено във време на пандемия. Доволен съм от резултатите, които показваме.

- Кои са най-честите нарушения, констатирани в проверяваните обекти, предлагащи храни, през миналата година и от началото на 2021 г.?

- Както знаете, на Агенцията по безопасност на храните бе възложен контролът по отношение на спазването на противоепидемичните мерки от страна на бизнеса. Разработихме съвместно със здравно министерство и РЗИ указания към бизнес операторите в сектора на храните, които се актуализираха съобразно промените в обстановката.

От началото годината до средата на април инспекторите от отделите „Контрол на храни” при ОДБХ в страната са извършили над 27 200 проверки само по линия на COVID мерките. Още над 22 300 проверки са извършили по официален (текущия) контрол, общо над 49 500 проверки за три месеца и половина. За тези три месеца и половина са издадени 1381 предписания, от които 317 във връзка прилагането на противоепидемични мерки, съставени са 168 акта (20 за изпълнението на COVID мерките). Затворени са 12 обекта в страната заради несъответствия по Закона за храните (предлагане на храна с изтекъл срок на годност или в обект без регистрация по закона, лоша текуща хигиена).

Инспекторите най-често констатират нарушения по отношение на задължителната дезинфекция и обучението на персонала как да спазват противоепидемичните мерки, персонал без лични предпазни средства. Извън COVID мерките това са предлагане на храни без етикети и идентификационна маркировка, без етикети на български, неправилно съхранени, с изтекъл срок на годност. Контролът е засилен и продължава и да е с висок интензитет.

- Колко са случаите на използване на неразрешени химически препарати за растителна защита, установени през миналата година? Имат ли те връзка с отравянията на пчелите?

- През 2020 г. имаме 12 случая, в които е установена употребата или съхранението на неразрешени продукти за растителна защита или на неодобрени активни вещества. Три от тях имат отношение към опазването на пчелите от отравяне. За всички установени нарушения са съставени актове.

Отваряйки темата за опазването на пчелите, държа да отбележа, че през миналата година инспекторите на ОДБХ са съставили 70 акта за липса на уведомяване за предстоящи пръскания, каквото е задължението на земеделците, съгласно Закона за защита на растенията и Наредба № 13, а не вследствие употреба на неразрешени препарати. Това е една от основните причини за създаването и поддържането на Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД). Съгласно измененията в края на миналата година на Наредба №13 от 1 март 2021 г. тези мероприятия се оповестяват само чрез тази платформа.

При планиране на пръскане с препарати от земеделските стопани платформата автоматично изпраща и имейл, и есемес до собствениците на пчелини, попадащи в радиус 3 км около блока, който ще бъде обработен. Така всеки пчелар получава информация за датата и часа, мястото на третиране, дори и търговското наименование на продукта и функционалната група, активните вещества, които ще се използват. Пчеларят има на разположение най-малко 72 часа на разположение да стигне до пчелина и да затвори или покрие кошерите, както гласят разпоредбите.

ЕПОРД значително улесни и подобри координацията между земеделските стопани и пчеларите при провеждане на тези мероприятия.

- Какви са резултатите от започналата през февруари проверка на здравословното състояние на пчелните семейства и тяхната регистрация?

- Проверките в пчелините бяха от изключителна важност в края на зимата и преди активния сезон за растителна защита. Те обхванаха целия месец март. Официалните ветеринарни лекари успяха за това кратко време да инспектират над 270 хиляди пчелни семейства. Това са 26,5% от регистрираните пчелни семейства в цялата страна, което е доста висока успеваемост предвид извънредния характер на проверките и факта, че те се извършват за първи път толкова рано през годината.

Установената смъртност в проверените пчелини е 15,9%. За нас беше от съществено значение какво я причинява. Данните, събрани на база на проверките и извършените лабораторни изследвания, показват, че най-голям процент – 56,7%, от пчелните семейства са загинали вследствие на липса на достатъчно хранителни запаси или лошо зазимяване. В 28,2% се констатира „Синдром на празния кошер“, а 15% от проверените са загинали от болести.

Не можем да говорим за масово измиране на пчелни семейства в страната през зимния период при 15% смъртност, но прави впечатление, че е повишена на фона на приетите за обичайни граници от 5-10%. Данните вече са предоставени на МЗХГ, както и на научната общност. Създадена е работна група, която има за цел да анализира резултатите и да набележи необходимите мерки.

- България разполага ли с достатъчно ветеринарни специалисти за борба срещу различните болести по животните?

- Дали ветеринарномедицинските специалисти в България са достатъчно или не, е субективен въпрос. Регистрираните ветеринарни лекари, работещи със селскостопански животни по договори за лечение и профилактика със стопаните, са в оптимално количество спрямо броя на животните в страната и тяхното разпределение в стопанствата. Различно е положението с официалните ветеринарни лекари към БАБХ. Но най-важното е, че към настоящия момент всички ветеринарномедицински специалисти, отговорни за борбата със заболяванията се справят професионално с предизвикателствата, които възникват всеки ден при работата на терен.

България е външна граница на ЕС. БАБХ и ветеринарните лекари в нея доказаха, че са способни да се справят с тежката задача да не допуснат навлизането на трансгранични болести по животните, също така заболяване никога не е излязло от нашата страна, с изключение на векторно предаваните болести. Показателно е и това, че през 2020 г. имаме драстичен спад на огнищата на АЧС с около 60%. Това говори и за подобрената ни комуникация с бизнеса, който осъзнава своите отговорности и се надявам все повече да разбира, че неговата роля в недопускането на навлизане на заболяване в стопанствата е ключова.

В България се прилагат национални програми за надзор на множество заразни болести по животните, включително и такива, често установявани в съседни на нашата страна държави. Чрез прилагането на тези програми за надзор, които включват клинични прегледи на възприемчиви животи, както и вземане на проби за лабораторно изследване от официални ветеринарни лекари, се гарантира свободата от тези заболявания на животните у нас.

В момента върви ваксинационната кампания по Държавната профилактична програма. Мога да кажа, че няма забавяне и се изпълнява в оптимални срокове.

- След пандемията от АЧС, ударила ни през 2019-а, през 2020-а има ли установени случаи на нелегално отглеждане на прасета?

- Проверките по отношение на нелегалното отглеждане на животни, в това число на свине, са непрекъсваем процес. Искам да напомня, че с промяна в нормативната уредба значително беше улеснена процедурата по регистрация на лични стопанства. Това вече се случва с едно заявление, което стопанинът може да подаде дори при кмета на населеното място, без да пътува до ОДБХ. Хората оцениха високо това улеснение и доказателството са регистрираните близо 6900 лични стопанства.

- Какво установяват пробите от дивите свине? Има ли още сред тях заразени с АЧС?

- Да, установяваме все още циркулация на вируса на АЧС в популацията на диви свине. Това е нещо нормално и очаквано, случва се както у нас, така и в останалите държави, в които АЧС е проникнала. Изкореняваното на вируса от околната среда, в т.ч. и от дивата популация, е продължителен процес, в който най-важно е постоянството на прилаганите мерки. Ето защо усилията ни са насочени към предпазване на домашните свине и същевременно към прилагане на мерки за намаляване разпространението на вируса сред дивата популация.

Голямото предизвикателството е в това да информираме и убедим преките и непреките участници в тази борба (както и с всяко друго заболяване по животните), каквито са стопаните и бизнеса, местната власт, гражданите, че нашата работа е свързана с предпазването на животните от заболявания, но ако те възникнат, сме длъжни да предприемем законосъобразните мерки по тяхното ограничаване и ликвидиране. Това е бавен и труден процес, но ние активно работим с всички по веригата, информираме всеки за ползите от работата на агенцията.

ВИЗИТКА:

* Проф. Паскал Желязков е ветеринарен лекар, има дългогодишен опит като ръководител на структури с научноизследователска, диагностична и аналитична дейност

* От 2013 до 2019 г. е директор на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. Г. Павлов“, София

* От септември 2019 година до момента е изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Назад

ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.