Кремена Калчева: 36 600 души започнаха работа през юни, това е рекорд

Кремена Калчева: 36 600 души започнаха работа през юни, това е рекорд

Близо 50% от безработните са на възраст между 30 и 49 години

* Мярката 60/40 задържа ръста на безработица с над 5-процентни пункта

* Работодателите имат най-голям интерес към мерките за запазване на служителите си, казва в интервю за "Монитор" главният директор на ГД "Услуги по заетостта" в Агенцията по заетостта

- Г-жо Калчева, какъв е профилът на безработните в момента и колко са те към днешна дата?

- През месец юни регистрираните безработни лица в бюрата по труда са 273 367. 47.4% от тях са със средно образование, 38.0% са с основно и по-ниско такова, а останалите 14.6% - с висше. Разгледани по професионална квалификация, 50.3% са без специалност, 24.8% са специалистите, а 24.9% са с работническа професия. Хората с намалена работоспособност са 4.8% от всички регистрирани през месеца. 48.1% от безработните лица са на възраст между 30 и 49 години, а 38.4% са тези над 50 години. Останалите 13.5% са във възрастовата група до 29 г.

- Как се движи безработицата (цифри и проценти) от началото на коронакризата към момента?

- Равнището на регистрираната безработица през март 2020 г. беше 6.7%, през април нарасна до 8.9% и до 9% - през май. През юни отчетохме спад до 8.3%.

- Какъв е процентът на трайно безработните хора?

- През юни продължително безработните лица са 18.1% от всички регистрирани в бюрата по труда безработни лица.

- Според данни на НСИ вече втора седмица намалява броят на безработните, това на политиките за подкрепа ли се дължи?

- Данните от статистиката на Агенцията по заетостта показват, че след края на обявеното извънредно положение от 13 май, броят на регистрираните безработни плавно започва да намалява. Можем да твърдим, че в голяма степен това намаление се дължи на адекватните мерки, предприети за запазване на заетостта на наетите лица и подпомагане на бизнеса в периода на „пауза“ на почти всички сектори от икономиката и „отложен старт“ на летните сезонни дейности . Т.нар. мярка 60/40 се отрази положително върху пазара на труда, като ограничи ръста на входящия поток безработни, а подкрепата към най-засегнатите дейности в ресторантьорството, хотелиерството и транспорта увеличи търсенето на труд в тези сектори през последните два месеца. Започналите работа безработни лица през месец юни надхвърлят 36 600 души, което е своеобразен рекорд през последните 15 години. От друга страна, наличието на повече регистрирани безработни се отразява положително върху осигуряване на по-качествена работна ръка за бизнеса.

- Какво показват данните ви за мярката 60/40, благодарение на нея ли се запази работата на голям процент работници?

- За първите три месеца от въвеждане на мярката близо 180 хил. заети лица са включени в одобрените списъци на работодателите за компенсиране поради факта, че нямат възможност да упражняват дейността, за която са наети. Като дял от работната сила на страната тези лица представляват 5,5%. Без мярката 60/40 вероятността тези хора да бъдат безработни би била много висока. Можем да твърдим, че тази мярка, както и другите действащи програми и мерки за субсидиране на заетостта, задържаха ръста на безработицата поне с 5-процентни пункта, като по наши оценки без нея равнището на безработица през юни би било 13% вместо отчетените 8%.

- Кои са най-важните механизми за справяне с кризата и безработицата вследствие на коронавируса?

- Сред основните механизми бихме могли да откроим идентифицирането на най-засегнатите сектори, навременната и достатъчна финансова помощ на компании с визия за развитие, както и облекчените процедури за достъп до помощи с ясни правила и ангажименти на всички страни в процеса.

- Коя е най-успешната мярка, предпочитана от бизнеса и работодателите?

- Към настоящия момент работодателите проявяват най-голям интерес към мерките, насочени към подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта на работниците и служителите в условията на пандемичната обстановка, породена от COVID-19. Това е т.нар. пакет ЗАЕТОСТ х 3 - проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата мярка с нов дизайн 60/40.

- „Новите мерки по Ваша мярка”, това беше ваша кампания, как протече тя и провежда ли се към днешна дата по телефона?

В края на юли Агенцията по заетостта започна поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. Всички 107 бюра по труда в страната посрещнаха българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага агенцията. Целта бе бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19. В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа на обявените в кампанията дни и на лесно достъпно място на открито експертите от бюрата по труда бяха на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”, подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и мярката с нов дизайн 60/40. В шатрите на Агенцията по заетостта на търсещите работа и работодателите, засегнати от кризата, бе дадена изчерпателна информация за услугите, които предлагат бюрата по труда заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им, така че те да бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точния подход за бързо възстановяване.
- Колко работодатели са посетили шатрите?
- Близо 4000 работодатели посетиха шатрите на Агенцията по заетостта. 454 бяха служителите от бюрата по труда, които осъществиха „лице в лице” консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 и представиха услугите на агенцията. Експертите бяха на разположение и на повече от 4900 търсещи работа, които се информираха за възможностите за започване на работа или включване в курсове за професионално обучение. Консултациите на бизнеса във връзка с националната информационна кампания на Агенцията по заетостта „Новите мерки по Ваша мярка” продължават през август по телефона. Така в разгара на сезона на отпуските на разположение на работодателите и търсещите работа отново ще бъдат всичките 107 бюра по труда в страната - чрез обявените на сайта ни горещи телефонни линии. Експертите ще отговарят на въпросите на работодателите, които имат нужда от съвет или разяснение във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3. Събитията на открито във връзка с националната информационна кампания на Агенцията по заетостта „Новите мерки по Ваша мярка” ще бъдат организирани отново през месец септември 2020 г.

- Имахте различни кампании за обучения и квалификации с цел намаляване на безработните, има ли интерес и желаещи да придобият допълнителни умения за работа?

- Регистрираните в бюрото по труда безработни лица имат свободен и равен достъп до обучение, както и свобода относно избора на професия, вида и формата на обучение. Обучението на всяко лице е в съответствие с разработения за него план за действие и е съобразено с индивидуалните му предпочитания и възможности. В рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. се финансират няколко вида обучения. Сред тях са обучения на безработни лица, провеждани в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към МТСП и клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) в Плевен, Стара Загора, Смолян, Пазарджик и Царево. Тези обучения са насочени към повишаване пригодността за заетост на безработните лица. През 2020 г. в ЦРЧРРИ и ДП БГЦПО има възможност да се обучат общо 3257 безработни лица. По Националния план за действие по заетостта за 2020 г. се финансират и професионални обучения на безработни лица по заявки на работодатели, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), като работодателят трябва да наеме на работа, за срок не по-кратък от 6 месеца, всички успешно завършили обучението безработни лица на конкретните работни места, за които са били обучени.

Третият вид са обученията на заети лица в микро, малки и средни предприятия за придобиване на ключови компетентности по заявки на работодатели, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ. Тяхното финансиране се извършва при равно участие на Агенцията по заетостта и работодателя, който има ангажимент да запази заетостта на всички успешно завършили обучението лица за срок не по-кратък от 6 месеца. Финансират се обучения за ключови компетентности „Обществени и граждански компетентности”, „Инициативност и предприемачество”, „Умение за учене”, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите” и „Дигитална компетентност”. Работодателят има право да посочи обучаващата институция, отговаряща на изискванията на ЗНЗ, или да поиска от Агенцията по заетостта да организира конкретното обучение с цел осигуряване и запазване на заетостта. По заявки на работодатели през 2020 г. могат да се обучат общо 1500 лица.

- Има ли и друга възможност за обучения?

- Друга възможност за обучения е представена чрез проектите на социалните партньори – "Рестарт 2020" на АИКБ, "Просперитет" на ССИ, "Нови умения-нови възможности" на КНСБ, "Класик-про" на БТПП, "Хоризонти 5" на КТ „Подкрепа”, "Развитие на работната сила" на БСК и "Ново начало за работа - 2" на КРИБ. Те са насочени към подобряване качеството на работната сила и повишаване предлагането на квалифицирани кадри в съответствие с търсенето на бизнеса. Чрез обученията се прилага комплекс от взаимосвързани мерки за целенасочено въздействие върху уязвимите групи на пазара на труда, което да допринесе за намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила. Предоставя се обучение за придобиване на професионална квалификация по търсени от работодателите професии, обучения по ключови компетентности, стажуване на работно място за придобиване на практически умения по професията, субсидирана заетост и заетост на първичния пазар на труда. Голяма част от безработните лица, успешно завършили професионално обучение – най-малко 30% – се наемат за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда. През първото шестмесечие на 2020 г. в изпълнение на проектите в обучение са включени 4143 безработни лица.

Визитка:

Кремена Калчева отговаря за организацията, координацията и анализа на държавната политика по заетостта

В системата започва работа като трудов посредник през 1993 г. и 27-годишното й кариерно развитие преминава през редица експертни и ръководни длъжности в Русе и Централната администрация на Агенцията по заетостта

Завършила е висше образование със специалност „Машинен инженер”

Има магистърска степен по специалност „Финанси” и множество допълнителни квалификации

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.