Шефката на ГИТ: В огромната си част трудовите инциденти са напълно предотвратими (ИНТЕРВЮ)

Инж. Румяна Михайлова в интервю за "Монитор"

Шефката на ГИТ: В огромната си част трудовите инциденти са напълно предотвратими (ИНТЕРВЮ)

Работодателят няма право едностранно да предоставя неплатен отпуск, дори в условията на извънредно положение

Икономическата криза, породена от вируса, е предпоставка за нарушения, свързани с използване на недеклариран труд, казва изп. директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в интревю за "Монитор" 

- Г-жо Михайлова, 2020 беше различна година, с различен начин на работа предвид коронакризата, намаляха ли сигналите на работници към вас?

- Годината безспорно беше различна заради появилия се непознат до момента риск на работното място - от разпространението на COVOD-19. Това е много специфичен риск, който влияе на работната среда, но не произтича директно от нея, а идва отвън. Затова целта на предприетите мерки е в най-голяма степен да опазят работната среда, а ако все пак вирусът бъде допуснат, да ограничат разпространението му на територията на предприятието. Но по отношение начина на извършване на контрол разлика не е имало. Служителите на Инспекцията по труда не са спирали да посещават работните места и да извършват проверки не само за въвеждане на противоепидемични мерки в предприятията, но и по спазване на разпоредбите на трудовото законодателство като цяло.

Не бива да се забравя, че здравната криза, предизвикана от коронавируса, доведе и до икономическа, а тя повишава в много висока степен риска от неспазване на разпоредбите, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения. Увеличава се рискът от нарушения, свързани с използване на недеклариран труд, с разпределението на работното време, ползването на почивки, отпуските, по заплащането на труда...

По отношение безопасността на труда експертите на Инспекцията по труда многократно са обръщали и обръщат внимание, че някои противоепидемични мерки, средства за защита от разпространението на COVID-19, може да доведат до повишаване на риска от други инциденти. Например маските, които се използват, могат да замъглят използваните предпазни очила, необходими при работа с дадена машина, и това да повиши риска от нараняване от самата машина. Намаляването на работниците и служителите заради необходимостта от дистанция може да доведе до претоварването им, което също крие риск от инциденти. Тук е мястото на специалистите по безопасност и здраве при работа, на службите по трудова медицина да оценят комплексно даден риск и да предложат най-ефективните мерки за защита.

- Има ли спад на трудовите злополуки и инциденти?

- Ние като контролен орган участваме задължително в разследването само на част от трудовите злополуки - на тези, довелите до смърт, за които има основание да се счита, че ще доведат до инвалидност или когато са засегнати повече от трима работещи. Регистрирането на трудовите злополуки се прави в Националния осигурителен институт и според неговите данни за деветте месеца на годината има спад в станалите на работното място. За съжаление тази статистика, дори да е положителна, не може да успокои хората, които са загубили близки, които са пострадали тежко.

За нас в Инспекцията по труда е притеснително, че в огромната си част трудовите инциденти на работното място са напълно предотвратими, ако се спазват правилата за безопасност. Затова на работодателя е вменено задължението не само да въвежда такива правила на базата на оценката на риска, но и да създаде достатъчно ефективен контрол, който да не допуска тяхното нарушаване.

- Какви са най-честите нарушения?

- Делът на нарушенията, свързани с безопасността и здравето при работа и по осъществяване на трудовите правоотношения, са около 50 на 50. Почти еднаквият им дял е показателен за добро планиране и за това, че инспекторите по труда не пренебрегват нито един от основните рискове при прилагане на трудовото законодателство. По отношение на изпълнението на трудовите правоотношения най-много са нарушенията, свързани със заплащането на труда, но по-скоро става въпрос за неизплатени обезщетения след прекратени трудови правоотношения, незаплащане с увеличение на извънредния и нощния труд, на работата на официални празници, на допълнителни възнаграждения за придобит стаж и професионален опит, отколкото за неизплатени възнаграждения.

По отношение на безопасността и здравето при работа най-много са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност. Това е обяснимо, защото да създават такава организация е задължение на всеки работодател независимо от вида работа. По-притеснителни са вторите по брой нарушения, които са по обезопасеност на работното оборудване, защото неизправното оборудване е най-честата причина за тежките трудови инциденти.

- Имаше ли сигнали за принудени работници - задължени да ползват неплатен отпуск?

- Имаше много запитвания за ползването на неплатен отпуск по настояване на работодателя. Специално обръщам внимание, че работодателят няма право едностранно да предоставя неплатен отпуск дори в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка. Това може да се случи само след искане на работника или служителя. Важно е също работниците да не разписват документи, чието съдържание е невярно. Защото подпишат ли, Инспекцията по труда не може да се намеси, за да защити правата им.

- Увеличи ли се, или напротив, намаля недекларираният труд през 2020 г.? Вашата инспекция проведе много кампании за ползите от деклариран труд, но увеличението на безработни тази година не е ли предпоставка за увеличение на работата на „черно“?

- Няма как да кажем дали се увеличава, или намалява, защото с човешкия ресурс, с който Инспекцията по труда разполага, успяваме да проверим около 30 000 предприятия при около 250 000 работодатели с поне един нает. При този контрол се опитваме да обхванем най-рисковите предприятия и ако правилно планираме, би следвало да разкриваме повече случаи на недеклариран труд. Но съвсем скоро Асоциацията на индустриалния капитал в България, която разработи методика за измерване на икономиката на светло, за поредна година отчете намаление на сивия сектор като цяло. Сега работодателската организация работи по методика за измерване конкретно на недекларираната заетост по проект, на който Инспекцията по труда е партньор, и очакваме с интерес данните.

- Колко производства по несъстоятелност за работодатели имахте през тази година и какво показват данните спрямо предходната?

- От 2018 г., когато ИА ГИТ получи правомощие да инициира откриване на производство по несъстоятелност заради неизплатени възнаграждения, от агенцията са подадени 102 искови молби, от които 34 през 2020 г., а през 2019 г. са били 23 броя. Общо решените дела са 88, от които 32 през 2020 г. Знаете, че съдебните решения за откриване на производства по несъстоятелност на работодателите или за обявяването им в несъстоятелност дават възможност на работниците и служителите да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания, откъдето, ако изпълняват условията, да получат дължими възнаграждения и обезщетения.

- Какви са мерките за превенция за здраве и безопасност на труд и те ли са разковничето за намаляване на злополуките?

- Каквито и мерки да се прилагат, ако те не стигнат до хората, а останат само на хартия, ако не се спазват, няма как да работят.

Резултатите от нашата контролна дейност показват, че сериозна предпоставка за допускането на трудови злополуки е и липсата не само на квалифицирани и обучени работници и служители, но и на работодатели и длъжностни лица, на които по закон е вменено да въвеждат правила по безопасност и здраве при работа и да упражняват контрол по спазването им. Случва се да разследваме инциденти на работното място със собственици, с управители на фирми, с длъжностни лица, които би следвало да обучават и да контролират другите.

Важно е качеството на инструктажите и на обученията на работниците и служителите, на длъжностните лица, отговорни за безопасността и здравето при работа.

Инспекцията по труда от години използва финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ не само за да подобрява ефективността и ефикасността на своята контролна дейност, но и да подпомага работодателите в усилията им да прилагат трудовото законодателство. През миналия програмен период по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ беше направено най-голямото проучване на условията на труд у нас и на базата на него за 30 икономически дейности бяха разработени онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска. Тези инструменти, достъпни на български език, вече са 41. Последният е за оценяване на риска от разпространението на COVID-19.

- Какви са целите на ИА „Главна инспекция по труда“ за 2021 г.?

- Нашата основна цел винаги е била, е и ще бъде да гарантираме в максимална степен прилагането на трудовото законодателство във всички предприятия у нас. Начинът това да се случи с ограничените ни човешки ресурси е насочването му към най-проблемните предприятия, идентифицирани на базата както на резултатите от контролната дейност, така и от други източници - публично достъпни анализи, данни от регистри на администрации, с които си сътрудничим - НАП, НОИ най-вече, но и други администрации. За контрола в селското стопанство получаваме данни за земеделските производители от Министерството на земеделието, храните и горите. По отношение мобилността на работната сила и насърчаването на заетостта работим в тясно сътрудничество с Агенцията по заетостта.

ВИЗИТКА:

- Родена е в гр. Сливен

- Дипломиран машинен инженер по специалността "Технология на машиностроенето, металорежещи машини, икономика и управление" към Висшия машинно-електротехнически институт - гр. Варна

- От 1986 до 1990 г. е инспектор в Инспекция по охрана на труда и социално осигуряване

- От 1993 г. до 2001 г. е главен инспектор в районна инспекция по труда - гр. Сливен, след което до 2007 г. е директор на дирекция "Областна инспекция по труда" - Сливен

- От май 2007 до август 2009 г. е главен секретар на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", като от август до ноември 2007 г. е изпълняващ длъжността изпълнителен директор на инспекцията

- На 24 август 2009 г. е назначена за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.