Ангус е мерцедесът при  говедата
5

Дава изключително качествено и крехко месо

Ангус е мерцедесът при говедата

Родината им е Великобритания

След влизането на страната ни в Европейския съюз се поставиха високи изисквания към качеството на кравето мляко и оборудването на млекопроизводителните стопанства, които се оказаха непостижими за голяма част от тях.


Поради редица причини голяма част от тях са неконкурентоспособни и трудно ще оцелеят при свободното навлизане на евтино сурово, сухо мляко и млечни продукти от страните в ЕС. Алтернативата на тези ферми е преориентиране към говеда за месо. Същевременно в световен мащаб се наблюдава тенденция към увеличаване на търсенето на висококачествено говеждо месо и нарастване на цената му. Това е една възможност за пренасочване на свободните капиталови, фуражни и човешки ресурси в нашата страна към месодайното говедовъдство. Специализираното месодайно говедовъдство е изключително атрактивно поради няколко свои особености: по-малко вложение на ресурси – (финансови, трудови и др.); възможност за сезонна и допълнителна ангажираност; възможност за използване на естествени ливади и пасища, вкл. и в по-бедни, засушливи или планински райони.
Възможности за износ на говеждо и телешко месо на добри цени обаче може да има само при покриване на високите изисквания на съвременния консуматор – висококачествено месо с отлични вкусови и кулинарни качества. Осигуряването на големи партиди еднородни качествени трупчета също е важно условие за добри цени на международния пазар.
Това посочват от Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България в анализ за основните характеристики на трите породи – „Абердин Ангус”, „Лимузин” и „Херефорд”.
Превъзходно
Според редица проучвания резултатите за породата „Абердин Ангус” превъзхождат повечето други месодайни породи говеда по отношение на дела на продаваемите на висока цена части от трупа (над 70%). Затова породата е предпочитана от консуматорите при пазари, ориентирани към качественото крехко и сочно говеждо месо. Освен това тя е предпочитана и от фермерите месопроизводители поради изключителните качества на животните: биковете са с висока плодовитост и замускуленост; кравите (както чистопородните, така и кръстоските с „Ангус”) са с подчертано висока заплодяемост, плодовитост, млечност и леко отелване. Друга особеност на тази порода е, че произвежда висококачествено месо при екстензивни условия – отглеждане на телетата с майките почти целогодишно, дори при сурови и неблагоприятни условия. Особено ценно предимство, важно за нашите климатични и фуражни условия, е отличната поносимост на високи температурни амплитуди и възможността да използват и по-бедни пасища при засушавания. Това е причината за високата икономическа ефективност от отглеждането на говеда „Ангус”. В днешно време, когато продукцията на екологичното и биологичното земеделие има все по-широко търсене на световния пазар, месодайното говедовъдство има своето огромно значение за подобряване на ландшфта и оползотворяване на наличните естествени и подобрени пасища.
Произход
Родината на породата „Абердин Ангус” е Великобритания, а развъдната област – Шотландия. В североизточната част на Шотландия се намират 4 графства – Абърдийн, Банф, Кинкардин и Ангус. Тези графства граничат със Северно море, обхващат няколко острова и планински терени. Те се характеризират с умерен климат, много добър тревостой и неравен терен. Поради постоянните мъгли влажността е висока и това благоприятства развитието на пасищата, а поради течението Гълфстрийм зимите са топли, а летата са прохладни. Обилната трева и почти идеалната температура за развитие на говедата са предпоставка за създаването на високопродуктивни породи говеда. Графство Абърдийн е било най-високопродуктивният селскостопански район в Шотландия с основни източници на печалба растениевъдството и животновъдството, а малките графства Банф и Кинкардин са били известни като животновъдни центрове.
Особености
Лекота на отелване и жизнени телета – кравите „Ангус” раждат безпроблемно, а телетата бързо се изправят и скоро започват да тичат. Майчиният инстинкт на кравите е много силен, както и инстинктът на телето веднага след като се изправи да забозае.
- Изключителни майчини качества и отлична млечност - кравите „Ангус” са известни с майчините си качества, лекотата на отелването и висока млечност, която позволява на телето за година да достигне повече от половината на нейното тегло.
- Скорозрелост, плодовитост и дълголетие – може да се заплождат още на 15-16-месечна възраст, дават средно по 95 живородени телета от 100 крави и може да се използват до 7-9-годишна възраст и повече.
- Естествено безроги – отпада необходимостта от обезроговяване поради доминантния ген за безрогие.
- Приспособимост към всякакви условия – „Ангус” преживява при всякакви климатични особености с минимум грижи.
- Превъзходно оползотворяване на фуражите – редица сравнителни проучвания при различни породи доказват, че кръстоските с „Ангус” са най-ефективни, осигуряващи най-висока възвръщаемост на инвестициите.
- Естествена мраморираност на месото (вътремускулни тлъстини), отличен вкус и крехкост – задоволява консуматорското търсене за по-голяма мраморираност на месото, при което и нежността е по-висока.
Характеристики
- Височина на кравите 125-127 см, живата маса – 650 - 700 кг, на биковете съответно 135 см, жива маса 900 - 1000 кг.
- Цвят на космена покривка – черен и червен. Естествено безроги.
- Характеризират се с подчертана лекота на отелване и силен майчин инстинкт.
- Изключителни майчини качества и висока млечност, която осигурява, високи растежни способности на телето.
- Породата е скорозряла, с висока плодовитост и стопанско дълголетие (използване 7 - 9 години).
- Възраст на първо заплождане 15 - 16 месеца.
- Много добра приспособимост и устойчивост към различни условия на отглеждане.
- Отлично оползотворяване на фуражите.
- Среднодневен прираст 900 - 1300 г.
- Висок кланичен рандеман 65 - 70%. Тънки кости и високо качество по конформация и степен на залоеност на кланичния труп.
- Подчертана мраморираност на месото (вътремускулни тлъстини), отличен вкус, крехкост и нежност.

Херефорд дават телета до 15-годишна възраст

Средно едра порода. Тялото е добре замускулено, пропорционално, дълбоко и широко, с добре оформени предна част, гръб, поясница, крупа и бутове.
Височината на кравите от породата е около 140 cм, живата маса - около 600 - 800 кг, бикоте съответно - 150 cм и жива маса 1000 – 1200 кг.
Живата маса на телетата при раждане за мъжките е средно 40 кг, а за женските телета – 35 кг. На 10-11 месеца при интензивно угояване достигат 516-648 кг при среднодневен прираст над 1100 – 1200 г за угоителния период.
Средно скорозряла порода. Стопанска зрялост достигат на 18-21 месеца.
Угоените говеда от породата имат високо качество на месото и достигат кланичен рандеман 65-68%.
Животните са със спокоен нрав и лесни за обслужване. Кравите имат дълъг продуктивен живот, като много от тях дават телета почти до 15-годишна възраст.
Кравите имат добри майчини качества, леки отелвания и добра млечност, осигуряваща добър прираст на телетата до отбиване.
Херефордът се характеризира като непретенциозна порода, пригодна за пасищно отглеждане с добра приспособимост.

Породата Лимузин увековечена в пещерни рисунки

Породата „Лимузин” се отличава с едро, много добре замускулено и дълго тяло. Има отлично оформени месодайни форми на телосложението, за производството на повече месо.
Средната жива маса на кравите е 650 – 700 кг, а на биковете 1100 – 1200 кг. Живата маса на женските телета при раждане е 39 кг, а при мъжките е 42 кг. Среднодневният прираст през млечния период е 1,160 кг, а през угоителния период - 1,500 кг. Кланичният рандеман е 62 – 65%.
Породата има добра репродуктивна способност. Плодовитостта е 98%, лесните отелвания - 99%.
Характеризира се с добри майчини качества и подчертано дълголетие. Стопанското използване е 7-8 години. Полова зрялост достигат на 10-12 месеца, а стопанска зрялост на 18-19 месеца.
Породата се характеризира с бързи темпове на растеж в млада възраст, добро оползотворяване на фуража и издържливост.
Месото е с подчертана нежност и мраморираност, както и с нисък процент на кости и мазнини в трупа.
Животните от породата са здрави, устойчиви и при подходящи условия могат целогодишно да се отглеждат на открито.
История
Смята се, че историята на говедата „Лимузин” е може би толкова стара, колкото и самият континент Европа. В пещера, намираща се в местността Монтиняк във Франция, са намерени рисунки на говеда, датиращи отпреди 16 000 години, които доста приличат на „Лимузин”. Тези говеда произхождат от централните планински райони на Югозападна Франция – областите Лимузен и Марш, характеризиращи се с неравен и хълмист терен, каменисти почви с бедна растителност и суров климат – горещо лято и студена, тежка зима. В резултат на тези условия говедата от този район се отличават с необикновена здравина, устойчивост и приспособимост. Неблагоприятните условия в тези райони са осигурили на тази популация говеда известна изолация от външно генетично въздействие. Векове наред говедата „Лимузин” са били добре известни като работни животни с добри месодайни качества. За разлика от традиционното за Франция отглеждане на говедата в затворени или полуотворени помещения, говедата „Лимузин” са се отглеждали почти целогодишно на открито, подложени на суровия климат в региона. Голямо предимство било, че юниците се отелвали още на 3-годишна възраст (доста добра скорозрелост за това време), а кравите - кръглогодишно, дори и през зимата, са се отелвали навън и са давали постоянен и добър доход на своите стопани.
Качества
Най-важното за консуматора са вкусовите и кулинарни качества на месото на „Лимузин” – нежна консистенция на месото, крехкост и сочност, цвят, аромат и вкус. Животните са с добро развитие на мускулатурата, отлично количество на постното месо, голям дял на продаваемите части (70% от живото тегло и 75% от кланич ния труп), което се дължи на ниския дял на костите и мазнините (само 11%). Поради посочените по-горе здравина и устойчивост, отлични угоителни и кланични качества животните от породата „Лимузин” са подходящи за различни производствени системи и угояване за получаване на различни категории месо (в зависимост от възрастта на заколване).
Широко тяло
Характеристика на чистопородните животни от породата „Лимузин”:
Цвят на космената покривка: трябва да е ярко златисточервен до тъмно златисточервен. Допустими са известни варирания в нюансите, но без крайните отклонения - много светло или много тъмно. Оцветяването трябва да е с ясно изразени по-светли кръгове около очите и носното огледало, по корема и вътрешната част на бутовете, в областта на ануса и края на опашката.
Размер и жива маса: животните „Лимузин” трябва да имат широко тяло, но с нежна и здрава костна система. Възрастните крави трябва да са с живо тегло 650-750 кг, а биковете - 1000-1200 кг. Телетата се раждат с тегло 39 кг за женските и 41 кг за мъжките.
Главата трябва да е къса, с широко чело и широка муцуна. Ако животните са с рога, те трябва да са тънки и извити напред, с леко повдигнати краища, с по-светъл цвят от останалата част на рога. Липсата на рога не може да бъде пречка за включването в племенната книга, след като има отбелязан произход според стандартите на асоциацията.
Тялото трябва да има добре замускулени задни части; дълбок, закръглен гръден кош с добре извити ребра; широк, прав, добре замускулен гръб; дълга, широка и добре закръглена крупа, с не много изпъкнали седалищни кости; дълбоки и добре закръглени бутове. Коремът трябва да бъде обемист, но не провиснал, да не е твърде издаден от долната линия. Кожата трябва да е нежна и еластична.
Краката трябва да са с нежни, но здрави кости, с правилна постановка и здрави копита. Цветът на копитата е восъчножълт до светлобежов. Темперамент: Животните трябва да имат спокоен темперамент и да са послушни.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.