Овен
21 март – 20 ап­рил
Ро­де­ни­те в пос­лед­на­та де­ка­да са в по-труд­на по­зи­ция. Да­вай­те го по-ле­жер­но, не се то­ва­ре­те с чуж­ди­те ам­би­ции и за­да­чи. Де­нят изис­к­ва сми­ре­ние и по­чит към по­чи­на­ли­те. За­душ­ни­ца е. Нап­ра­ве­те по­да­ръ­ци и про­я­ве­те вни­ма­ние към те­зи, ко­и­то са ос­та­на­ли до вас, ко­и­то ви оби­чат и под­к­ре­пят. Не се ка­рай­те, пос­ле труд­но ще се по­ми­ри­те. Сле­до­бед ви об­х­ва­ща осо­бе­но спо­койс­т­вие, ко­е­то ще пов­ли­яе на раз­го­во­ри и сре­щи и ще ви до­не­се пре­дим­с­т­ва. Не пред­п­ри­е­май­те ни­що съ­щес­т­ве­но. Ут­реш­ни­ят ден ще ви на­со­чи в но­ва по­со­ка.
Те­лец
21 ап­рил – 20 май
Де­нят за­поч­ва спо­кой­но и с при­ми­рие, но с нап­ред­ва­не­то на де­ня от­но­ше­ни­я­та мо­же да се изос­т­рят, да се об­тег­нат и из­ля­зат от рам­ки­те на доб­рия тон. Лу­на­та нав­ли­за в зна­ка на опо­зи­ци­я­та ви Скор­пи­о­на. Ще се ока­же, че все не­що ви драз­ни и не ста­ва как­то го ис­ка­те. Ще се по­я­вят и изос­т­рят с пъл­на си­ла ста­ри­те проб­ле­ми, ко­и­то ще уве­ли­ча­ват дис­тан­ци­и­те и до ве­чер­та от­но­во ще сте ска­ра­ни с един или ще пра­ви­те не­же­ла­ни ком­п­ро­ми­си пред друг. Не взи­май­те важ­ни и от­го­вор­ни ре­ше­ния.
Близ­на­ци
21 май – 21 юни
Ден на сър­це­то. Вре­ме е за жес­то­ве на вни­ма­ние. Ако не мо­же да си поз­во­ли­те по­да­рък, прос­то про­я­ве­те със­т­ра­да­ние към окол­ни­те и поз­во­ле­те на все­ки да бъ­де се­бе си. Не про­я­вя­вай­те зло­ба и за­вист, из­чис­те­те мис­ли­те си от не­га­ти­виз­ма. Ве­чер­та ед­на сре­ща и пред­ло­же­ние ще про­ме­ни не са­мо мис­ли­те и ам­би­ци­и­те ви, но и на­чи­на ви на жи­вот. Ко­ле­ло­то на съд­ба­та се за­вър­та, да­ва ви се шанс и въз­мож­ност да ко­ри­ги­ра­те греш­ки­те на ми­на­ло­то и да се рад­ва­те на жи­во­та. Ще съ­ну­ва­те про­ро­чес­ки сън.
РАК
22 юни – 21 юли
Де­нят за­поч­ва с гри­жа и вни­ма­ние към дру­ги­те. Сми­ре­те се и не ис­кай­те мно­го от жи­во­та. Вмес­то да ис­ка­те, дай­те. Сле­до­бед съд­ба­та ви връ­ща жес­то­ве­те, пос­та­вя ви на пред­се­да­тел­с­ко­то мяс­то, да­ва ви въз­мож­ност да блес­не­те в при­я­тел­с­ки кръг, да прив­ле­че­те точ­ни­те хо­ра и да нап­ра­ви­те про­бив в мес­та, ко­и­то са би­ли зак­лю­че­ни пре­ди. Пла­ни­рай­те пъ­ту­ва­ния и при­ят­ни мо­мен­ти за не­де­ля, а за по­не­дел­ник се под­гот­ве­те за раз­го­во­ри, ко­и­то ще ви до­не­сат прес­тиж­на про­фе­си­о­нал­на по­зи­ция и адек­ват­но зап­ла­ща­не.
Лъв
22 юли – 22 ав­густ
До обед мо­же да ви прос­тят про­пус­ки­те, от­със­т­ви­я­та и нев­ни­ма­ни­е­то, но с нап­ред­ва­не­то на де­ня об­с­та­нов­ка­та ще се изос­т­ря. Ще се по­ви­шат изис­к­ва­ни­я­та към вас, към при­със­т­ви­е­то и сво­бод­но­то ви вре­ме. Ча­кай­те нав­ли­за­не в лич­но­то ви прос­т­ран­с­т­во не са­мо от стра­на на близ­ки и при­я­те­ли, но и от чуж­ди хо­ра, ре­ши­ли да ви про­во­ки­рат и прив­ле­кат в сво­я­та ор­би­та. Очер­та­ва се тру­ден пе­ри­од до втор­ник. Ще нап­ра­ви­те дос­та греш­ки, но и ще си пла­ти­те за сто­ре­но­то в ми­на­ло­то, за про­пус­ки­те и от­със­т­ви­я­та.
Де­ва
23 ав­густ – 22 сеп­тем­в­ри
Днес мо­лит­ви­те се чу­ват. Нас­т­рой­те се на въл­на при­е­ма­не и вни­ма­ние. Доб­ре е да нап­ра­ви­те по­да­рък, да се вклю­чи­те в бла­гот­во­ри­тел­ност и да по­тър­си­те те­зи, с ко­и­то греш­ки­те на ми­на­ло­то са ви раз­де­ли­ли. Днес за греш­ка има и прош­ка. Ако из­чис­ти­те не­га­ти­виз­ма на ми­на­ло­то, ще мо­же да пос­рещ­не­те на чис­то бъ­де­ще­то пред вас. Ини­ци­а­ти­ви­те от то­зи ден ще поз­во­лят да нап­ра­ви­те нуж­ни­те ко­рек­ции. Та­зи ве­чер мо­же да бъ­де­те нов чо­век, да дейс­т­ва­те раз­лич­но и да прив­ле­че­те, вмес­то да от­б­лъс­не­те.
Вез­ни
23 сеп­тем­в­ри – 22 ок­том­в­ри
Ден за про­я­ви на ми­лост и със­т­ра­да­ние. По­чи­та­ме те­зи, ко­и­то ве­че не са сред нас. Сут­рин­та Лу­на­та на­пус­ка ва­шия знак и но­си про­мя­на в пред­ви­де­ни­те сре­щи и пъ­ту­ва­ния. Рад­вай­те се на про­мя­на­та. Мо­же би чрез нея ще бъ­де­те по-бли­зо до те­зи, ко­и­то на­ис­ти­на ви оби­чат и це­нят. Пра­ве­те то­ва, за ко­е­то ня­кой уси­ле­но ви мо­ли. Ако ис­ка­те да се осъ­щес­т­вят ва­ши­те меч­ти и мол­би, опи­тай­те да сбъд­не­те чуж­ди­те. Та­ка кръ­гът ще се зат­во­ри, ще има по мал­ко не­щас­т­ни, са­мот­ни и още­те­ни хо­ра. Ве­чер­та ви но­си шанс и за­поз­нан­с­т­ва.
Скор­пи­он
23 ок­том­в­ри – 22 но­ем­в­ри
Де­нят изис­к­ва сми­ре­ние и прош­ка. Пра­ве­те то­ва, ко­е­то ви мо­лят и не ис­кай­те по­ве­че. Всич­ко пред­п­ри­е­то с го­ля­ма ам­би­ция ще по­тъ­не в прах­та на заб­ра­ва­та и ще до­не­се са­мо проб­ле­ми. Про­ти­во­по­каз­но е да то­ва­ри­те сър­це­то. Лу­на­та нав­ли­за във ва­шия знак. Към обед очак­вай­те про­ме­ни в пла­на. Нап­ра­ве­те се кра­си­ви, из­п­роб­вай­те но­ва коз­ме­ти­ка, не оти­вай­те ни­къ­де нег­ли­же. Сре­щи­те ви та­зи ве­чер са зна­ко­ви. Не­що опи­я­ня­ва­що и ма­гич­но ще има във връз­ки­те ви. Въз­пол­з­вай­те се от то­ва, ко­е­то ви да­ва съд­ба­та.
Стре­лец
23 но­ем­в­ри – 21 де­кем­в­ри
Енер­ге­ти­ка­та на де­ня поз­во­ля­ва да ви­зу­а­ли­зи­ра­ме ас­т­рал­ни об­ра­зи. Спом­не­те си ми­на­ли пре­жи­вя­ва­ния с те­зи, ко­и­то не са до вас. Сле­до­бед ви очак­ват по­ка­ни и пред­ло­же­ния, въз­мож­ност за сре­щи с хо­ра, ко­и­то ще да­дат но­ва на­со­ка на бъ­де­щи­те пла­но­ве. По­лез­ни­те ве­щес­т­ва прек­рас­но цир­ку­ли­рат в ор­га­низ­ма ни. Доб­ре е да нап­ра­ви­те ня­кои раз­к­ра­си­тел­ни про­це­ду­ри и да пла­ни­ра­те та­ки­ва за ут­ре до обед. С ле­ко­та ще об­но­ви­те връз­ки­те си, ще се по­ми­ри­те и сдоб­ри­те с те­зи, с ко­и­то жи­во­тът ви е раз­де­лил.
Ко­зи­рог
22 де­кем­в­ри – 20 яну­а­ри
На­ма­ле­те на­то­вар­ва­не­то до обед. Об­г­риж­вай­те близ­ки­те, за­па­ле­те свещ за те­зи, ко­и­то ги ня­ма. Ден за ми­лост и със­т­ра­да­ние. Ако си без­ком­п­ро­ми­сен, не очак­вай да ти нап­ра­вят ком­п­ро­ми­си, да те раз­бе­рат и да ти вля­зат в по­ло­же­ни­е­то. Към обед енер­гий­ни­ят ви по­тен­ци­ал на­рас­т­ва. Очер­та­ва се при­ят­на ве­чер, ко­я­то ще ви да­де све­жи си­ли за спра­вя­не с на­ле­жа­щи­те за­да­чи. За­е­ме­те се със се­бе си, по­се­те­те цен­тър за раз­к­ра­ся­ва­не, от­дай­те се на ре­лакс. Ам­би­ци­оз­ни­те про­ек­ти за­поч­на­ти днес ще пре­тър­пят про­вал. Не е ден за ра­бо­та.
Во­до­лей
21 яну­а­ри – 19 фев­ру­а­ри
Де­нят ви да­ва пре­дим­с­т­ва, ако мис­ли­те по­ве­че за дру­ги­те и из­бяг­ва­те да пос­та­вя­те ул­ти­ма­ту­ми. С нав­ли­за­не­то на Лу­на­та в зна­ка на не­хар­мо­нич­ния ви Скор­пи­он нав­ли­за­те в рис­ков трид­не­вен пе­ри­од. Да не се пла­ни­рат абор­ти и ги­не­ко­ло­гич­ни ин­тер­вен­ции. С ле­ко­та мо­же да се за­че­не. Взе­ме­те пред­паз­ни мер­ки, ако смя­та­те, че не му е мо­мен­та. Ще се по­я­вят ста­ри проб­ле­ми, на нов глас ще се пос­та­вят ис­ка­ния и изис­к­ва­ния, ко­и­то в ми­на­ло­то не сте удов­лет­во­ри­ли. Ще съ­ну­ва­те про­ро­чес­ки сън, в кой­то ще ви­ди­те ре­ше­ни­е­то на проб­ле­ми­те.
Ри­би
20 фев­ру­а­ри – 20 март
Ден на кар­мич­ния  дълг, на по­е­ти­те за­дъл­же­ния и на из­пъл­не­ни­те обе­ща­ния. Пос­ти­га­те ня­как­ва осо­бе­на удов­лет­во­ре­ност след нап­ра­ве­ни­те жес­то­ве на вни­ма­ние и обич. Не е ден за ра­бо­та и го­не­не на ам­би­ци­оз­ни це­ли. Вре­ме­то и заб­ра­ва­та ще пре­вър­нат всич­ко в пе­пел. Бъ­де­те ак­тив­ни в при­я­тел­с­ки­те и род­нин­с­ки връз­ки. Сто­пе­те ле­до­ве­те, нап­ра­ве­те ня­ко­му же­лан и ну­жен по­да­рък. Ка­то с ма­ги­чес­ка пръч­ка ще из­чез­нат проб­ле­ми и гла­во­бо­лия. Нав­ли­за­те в трид­не­вен си­лен и твор­чес­ки пе­ри­од.
Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Андрей Арнаудов стана татко на момче

Тв водещият и продуцент Андрей Арнаудов гушна първата си рожба. Това съобщи самият той в социалните мрежи. „Добре дошъл, Васил А. Арнаудов! Бебето и Емануела са добре! Благодаря на Acibadem City Clinic Tokuda и особено на д-р Ани Богданова!“, написа гордият татко.

Хю Грант вдига сватба

Популярният като „вечният ерген“ актьор Хю Грант ще каже заветното „да“ на приятелката си от 6 години – шведката Ана Ебърстийн. Двамата са подали заявление за сключване на граждански брак в кметството на Кенсингтън и Челси в западен Лондон, където притежават къща.

В лентата участват известни актьори и популярни лица от малкия екран

Снимат нов български сериал в Слънчев бряг (ОБНОВЕНА)

В лентата участват известни актьори и популярни лица от малкия екран

Със заснемането на нов сериал са се заели продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов. Телевизионното дуо вече опъна снимачната техника на северния плаж в Слънчев бряг.