Въвеждат 7% праг на биогоривата

Въвеждат 7% праг на биогоривата

Парламентът прие на първо четене въвеждане на праг от 7% на конвенционалните биогорива, който може да бъде отчетен като изпълнение на 10-процентния задължителен дял на енергията от възобновяеми енергийни източници в крайното потребление на енергия в транспорта до 2020 г.