По една културна ценност на всеки българин

По една културна ценност на всеки българин

Едва 200 артефакта в Регистъра на националното богатство

От 7 милиона движими културни ценности, съхранявани в над 190 държавни музея, в един частен и в редица лични колекции в страната, едва 200 артефакта фигурират в Регистъра на движимите културни ценности. Така излиза, че на всеки българин се пада по един артикул от националното богатство.

Прокуратурата атакува наредба за паметниците на културата

Прокуратурата атакува наредба за паметниците на културата

Не са изпълнени процесуалните задължения по Закона за нормативните актове

Върховната административна прокуратура подаде протест против Наредба № Н-12/21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности, издадена от министъра на културата, съобщиха от прокуратурата.