monitor.bg
Понеделник 18 Юли, 2011
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИ

СНИМКИ: Алексей Димитров
Легализацията на дипломите е важен етап от кандидатстването в чужбина.
.
Кандидатстване
1. Подготвят се следните документи за заверка:

Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се внасят за заверка, както и личните данни на подателя. Заявлението се предоставя от служителите на фронтофиса или от сайта  http://www.minedu.government.bg/left_menu/administrative_services/applications

Образователният документ в оригинал.Нотариално заверено копие на образователния документ (по желание).

За заверка на свидетелство за професионална квалификация се представя и дипломата за придобито образование в оригинал.

За заверка и легализация към пакета с документи прилагат държавна таксова марка на стойност 15 лева за всеки заверен документ.

2. Служителите от фронт-офиса преглеждат заявлението и документите, регистрират заявлението, предоставят на вносителя на документите входящ номер и го информират за срока, в който следва да се извърши административната услуга.

3. Всеки ден с опис приетите документи се предоставят на служителя от бек-офиса. Той извършва експертна оценка на документите и при липса на съмнение относно автентичността, документите се заверяват.

4. В случай че заявителят желае заверените документи да бъдат легализирани, същите се предават на служителя от консулски отдел (в сградата на МОМН) за издаване на „апостил”.

5. Готовите документи се връщат с опис обратно във фронт-офиса за получаване от вносителя.
.
Признаване на документ
1. Подгответе документите си от чуждестранното училище, като най-напред получи заверки и легализация от съответните органи на страната, издала дипломата. Прилага се легализиран превод на български език на документите.

2. Документите се подават заедно с попълнено заявление във фронт-офиса на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).
3. Служителите от фронт-офиса преглеждат заявлението и документите, регистрират заявлението, предоставят на вносителя на документите входящ номер и го информират за срока , в който следва да се извърши административната услуга.

4. Всеки ден с опис приетите документи се предоставят на служителя от бек-офиса. Той извършва експертна оценка на документите, подготвя протокол с предложение за признаване или отказ за признаване. Експертната комисия в МОМН, назначена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, разглежда всеки документ и взема решение за признаване или за отказ за признаване.

5. Издава се удостоверение за признато средно образование или писмен мотивиран отказ.

6. Удостоверението или мотивираният отказ се връщат заедно с внесените документи с опис обратно във фронт-офиса за получаване от вносителя.
.
.
.
.
Анкета
трябва ли да слагаме коланите на задните седалки в автомобила?
да, задължително
спасяват само когато се кара до 80 км./ч
не
кат само си търси начин да глобява