Хороскоп за днес

С НЕДА ИВАНОВА - петък, 29-05-2015 - 20:18


Овен
21 март – 20 ап­рил

Ро­де­ни­те в пос­лед­на­та де­ка­да са в по-труд­на по­зи­ция. Да­вай­те го по-ле­жер­но, не се то­ва­ре­те с чуж­ди­те ам­би­ции и за­да­чи. Де­нят изис­к­ва сми­ре­ние и по­чит към по­чи­на­ли­те. За­душ­ни­ца е. Нап­ра­ве­те по­да­ръ­ци и про­я­ве­те вни­ма­ние към те­зи, ко­и­то са ос­та­на­ли до вас, ко­и­то ви оби­чат и под­к­ре­пят. Не се ка­рай­те, пос­ле труд­но ще се по­ми­ри­те. Сле­до­бед ви об­х­ва­ща осо­бе­но спо­койс­т­вие, ко­е­то ще пов­ли­яе на раз­го­во­ри и сре­щи и ще ви до­не­се пре­дим­с­т­ва. Не пред­п­ри­е­май­те ни­що съ­щес­т­ве­но. Ут­реш­ни­ят ден ще ви на­со­чи в но­ва по­со­ка.

Те­лец
21 ап­рил – 20 май

Де­нят за­поч­ва спо­кой­но и с при­ми­рие, но с нап­ред­ва­не­то на де­ня от­но­ше­ни­я­та мо­же да се изос­т­рят, да се об­тег­нат и из­ля­зат от рам­ки­те на доб­рия тон. Лу­на­та нав­ли­за в зна­ка на опо­зи­ци­я­та ви Скор­пи­о­на. Ще се ока­же, че все не­що ви драз­ни и не ста­ва как­то го ис­ка­те. Ще се по­я­вят и изос­т­рят с пъл­на си­ла ста­ри­те проб­ле­ми, ко­и­то ще уве­ли­ча­ват дис­тан­ци­и­те и до ве­чер­та от­но­во ще сте ска­ра­ни с един или ще пра­ви­те не­же­ла­ни ком­п­ро­ми­си пред друг. Не взи­май­те важ­ни и от­го­вор­ни ре­ше­ния.

Близ­на­ци
21 май – 21 юни

Ден на сър­це­то. Вре­ме е за жес­то­ве на вни­ма­ние. Ако не мо­же да си поз­во­ли­те по­да­рък, прос­то про­я­ве­те със­т­ра­да­ние към окол­ни­те и поз­во­ле­те на все­ки да бъ­де се­бе си. Не про­я­вя­вай­те зло­ба и за­вист, из­чис­те­те мис­ли­те си от не­га­ти­виз­ма. Ве­чер­та ед­на сре­ща и пред­ло­же­ние ще про­ме­ни не са­мо мис­ли­те и ам­би­ци­и­те ви, но и на­чи­на ви на жи­вот. Ко­ле­ло­то на съд­ба­та се за­вър­та, да­ва ви се шанс и въз­мож­ност да ко­ри­ги­ра­те греш­ки­те на ми­на­ло­то и да се рад­ва­те на жи­во­та. Ще съ­ну­ва­те про­ро­чес­ки сън.

РАК
22 юни – 21 юли

Де­нят за­поч­ва с гри­жа и вни­ма­ние към дру­ги­те. Сми­ре­те се и не ис­кай­те мно­го от жи­во­та. Вмес­то да ис­ка­те, дай­те. Сле­до­бед съд­ба­та ви връ­ща жес­то­ве­те, пос­та­вя ви на пред­се­да­тел­с­ко­то мяс­то, да­ва ви въз­мож­ност да блес­не­те в при­я­тел­с­ки кръг, да прив­ле­че­те точ­ни­те хо­ра и да нап­ра­ви­те про­бив в мес­та, ко­и­то са би­ли зак­лю­че­ни пре­ди. Пла­ни­рай­те пъ­ту­ва­ния и при­ят­ни мо­мен­ти за не­де­ля, а за по­не­дел­ник се под­гот­ве­те за раз­го­во­ри, ко­и­то ще ви до­не­сат прес­тиж­на про­фе­си­о­нал­на по­зи­ция и адек­ват­но зап­ла­ща­не.

Лъв
22 юли – 22 ав­густ

До обед мо­же да ви прос­тят про­пус­ки­те, от­със­т­ви­я­та и нев­ни­ма­ни­е­то, но с нап­ред­ва­не­то на де­ня об­с­та­нов­ка­та ще се изос­т­ря. Ще се по­ви­шат изис­к­ва­ни­я­та към вас, към при­със­т­ви­е­то и сво­бод­но­то ви вре­ме. Ча­кай­те нав­ли­за­не в лич­но­то ви прос­т­ран­с­т­во не са­мо от стра­на на близ­ки и при­я­те­ли, но и от чуж­ди хо­ра, ре­ши­ли да ви про­во­ки­рат и прив­ле­кат в сво­я­та ор­би­та. Очер­та­ва се тру­ден пе­ри­од до втор­ник. Ще нап­ра­ви­те дос­та греш­ки, но и ще си пла­ти­те за сто­ре­но­то в ми­на­ло­то, за про­пус­ки­те и от­със­т­ви­я­та.

Де­ва
23 ав­густ – 22 сеп­тем­в­ри

Днес мо­лит­ви­те се чу­ват. Нас­т­рой­те се на въл­на при­е­ма­не и вни­ма­ние. Доб­ре е да нап­ра­ви­те по­да­рък, да се вклю­чи­те в бла­гот­во­ри­тел­ност и да по­тър­си­те те­зи, с ко­и­то греш­ки­те на ми­на­ло­то са ви раз­де­ли­ли. Днес за греш­ка има и прош­ка. Ако из­чис­ти­те не­га­ти­виз­ма на ми­на­ло­то, ще мо­же да пос­рещ­не­те на чис­то бъ­де­ще­то пред вас. Ини­ци­а­ти­ви­те от то­зи ден ще поз­во­лят да нап­ра­ви­те нуж­ни­те ко­рек­ции. Та­зи ве­чер мо­же да бъ­де­те нов чо­век, да дейс­т­ва­те раз­лич­но и да прив­ле­че­те, вмес­то да от­б­лъс­не­те.

Вез­ни

23 сеп­тем­в­ри – 22 ок­том­в­риДен за про­я­ви на ми­лост и със­т­ра­да­ние. По­чи­та­ме те­зи, ко­и­то ве­че не са сред нас. Сут­рин­та Лу­на­та на­пус­ка ва­шия знак и но­си про­мя­на в пред­ви­де­ни­те сре­щи и пъ­ту­ва­ния. Рад­вай­те се на про­мя­на­та. Мо­же би чрез нея ще бъ­де­те по-бли­зо до те­зи, ко­и­то на­ис­ти­на ви оби­чат и це­нят. Пра­ве­те то­ва, за ко­е­то ня­кой уси­ле­но ви мо­ли. Ако ис­ка­те да се осъ­щес­т­вят ва­ши­те меч­ти и мол­би, опи­тай­те да сбъд­не­те чуж­ди­те. Та­ка кръ­гът ще се зат­во­ри, ще има по мал­ко не­щас­т­ни, са­мот­ни и още­те­ни хо­ра. Ве­чер­та ви но­си шанс и за­поз­нан­с­т­ва.Скор­пи­он23 ок­том­в­ри – 22 но­ем­в­риДе­нят изис­к­ва сми­ре­ние и прош­ка. Пра­ве­те то­ва, ко­е­то ви мо­лят и не ис­кай­те по­ве­че. Всич­ко пред­п­ри­е­то с го­ля­ма ам­би­ция ще по­тъ­не в прах­та на заб­ра­ва­та и ще до­не­се са­мо проб­ле­ми. Про­ти­во­по­каз­но е да то­ва­ри­те сър­це­то. Лу­на­та нав­ли­за във ва­шия знак. Към обед очак­вай­те про­ме­ни в пла­на. Нап­ра­ве­те се кра­си­ви, из­п­роб­вай­те но­ва коз­ме­ти­ка, не оти­вай­те ни­къ­де нег­ли­же. Сре­щи­те ви та­зи ве­чер са зна­ко­ви. Не­що опи­я­ня­ва­що и ма­гич­но ще има във връз­ки­те ви. Въз­пол­з­вай­те се от то­ва, ко­е­то ви да­ва съд­ба­та.Стре­лец23 но­ем­в­ри – 21 де­кем­в­риЕнер­ге­ти­ка­та на де­ня поз­во­ля­ва да ви­зу­а­ли­зи­ра­ме ас­т­рал­ни об­ра­зи. Спом­не­те си ми­на­ли пре­жи­вя­ва­ния с те­зи, ко­и­то не са до вас. Сле­до­бед ви очак­ват по­ка­ни и пред­ло­же­ния, въз­мож­ност за сре­щи с хо­ра, ко­и­то ще да­дат но­ва на­со­ка на бъ­де­щи­те пла­но­ве. По­лез­ни­те ве­щес­т­ва прек­рас­но цир­ку­ли­рат в ор­га­низ­ма ни. Доб­ре е да нап­ра­ви­те ня­кои раз­к­ра­си­тел­ни про­це­ду­ри и да пла­ни­ра­те та­ки­ва за ут­ре до обед. С ле­ко­та ще об­но­ви­те връз­ки­те си, ще се по­ми­ри­те и сдоб­ри­те с те­зи, с ко­и­то жи­во­тът ви е раз­де­лил.Ко­зи­рог22 де­кем­в­ри – 20 яну­а­риНа­ма­ле­те на­то­вар­ва­не­то до обед. Об­г­риж­вай­те близ­ки­те, за­па­ле­те свещ за те­зи, ко­и­то ги ня­ма. Ден за ми­лост и със­т­ра­да­ние. Ако си без­ком­п­ро­ми­сен, не очак­вай да ти нап­ра­вят ком­п­ро­ми­си, да те раз­бе­рат и да ти вля­зат в по­ло­же­ни­е­то. Към обед енер­гий­ни­ят ви по­тен­ци­ал на­рас­т­ва. Очер­та­ва се при­ят­на ве­чер, ко­я­то ще ви да­де све­жи си­ли за спра­вя­не с на­ле­жа­щи­те за­да­чи. За­е­ме­те се със се­бе си, по­се­те­те цен­тър за раз­к­ра­ся­ва­не, от­дай­те се на ре­лакс. Ам­би­ци­оз­ни­те про­ек­ти за­поч­на­ти днес ще пре­тър­пят про­вал. Не е ден за ра­бо­та.Во­до­лей21 яну­а­ри – 19 фев­ру­а­риДе­нят ви да­ва пре­дим­с­т­ва, ако мис­ли­те по­ве­че за дру­ги­те и из­бяг­ва­те да пос­та­вя­те ул­ти­ма­ту­ми. С нав­ли­за­не­то на Лу­на­та в зна­ка на не­хар­мо­нич­ния ви Скор­пи­он нав­ли­за­те в рис­ков трид­не­вен пе­ри­од. Да не се пла­ни­рат абор­ти и ги­не­ко­ло­гич­ни ин­тер­вен­ции. С ле­ко­та мо­же да се за­че­не. Взе­ме­те пред­паз­ни мер­ки, ако смя­та­те, че не му е мо­мен­та. Ще се по­я­вят ста­ри проб­ле­ми, на нов глас ще се пос­та­вят ис­ка­ния и изис­к­ва­ния, ко­и­то в ми­на­ло­то не сте удов­лет­во­ри­ли. Ще съ­ну­ва­те про­ро­чес­ки сън, в кой­то ще ви­ди­те ре­ше­ни­е­то на проб­ле­ми­те.Ри­би20 фев­ру­а­ри – 20 мартДен на кар­мич­ния  дълг, на по­е­ти­те за­дъл­же­ния и на из­пъл­не­ни­те обе­ща­ния. Пос­ти­га­те ня­как­ва осо­бе­на удов­лет­во­ре­ност след нап­ра­ве­ни­те жес­то­ве на вни­ма­ние и обич. Не е ден за ра­бо­та и го­не­не на ам­би­ци­оз­ни це­ли. Вре­ме­то и заб­ра­ва­та ще пре­вър­нат всич­ко в пе­пел. Бъ­де­те ак­тив­ни в при­я­тел­с­ки­те и род­нин­с­ки връз­ки. Сто­пе­те ле­до­ве­те, нап­ра­ве­те ня­ко­му же­лан и ну­жен по­да­рък. Ка­то с ма­ги­чес­ка пръч­ка ще из­чез­нат проб­ле­ми и гла­во­бо­лия. Нав­ли­за­те в трид­не­вен си­лен и твор­чес­ки пе­ри­од.